การควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รหัสหลักสูตร : 21/2940

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.การทุจริตและการกระทำผิด
2.ความหมายและประเภทของการทุจริต
3.สาเหตุของการทุจริต และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร
4.ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
5.บทบาทของ COSO และหน่วยงานกำกับดูแล
6.การวางระบบและควบคุมจากการตรวจสอบภายใน
7.การกำกับดูแลและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ
9.แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตจากการตรวจสอบภายใน
10.แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทุจริต
11.การควบคุมเพื่อจัดการทุจริตในรูปแบบ Preventive control และ Detective Control
12.Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน และแนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในระบบงาน
- สินค้าคงเหลือ
- จัดซื้อ
- การตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน
- เงินสด, เงินฝากธนาคาร
- เงินเดือนและค่าแรง
- ค่ายานพาหนะ รวมถึงค่าเดินทางต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่ารับรอง (เบิกเกินจริง)
13.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba