การจัดการความรู้ในองค์กรและการประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management for Learning Organization

รหัสหลักสูตร : 21/7154

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดการความรู้ในองค์กรและการประยุกต์ใช้ IT
เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management
for Learning Organization


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


ความรู้เปรียบเสมือนสินทรัพย์องค์กรที่มีสินทรัพย์มากย่อมได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า และหากความรู้เหล่านั้น
มีการจัดการที่ดีก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ได้มากมาย
โดยในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการจัดการความรู้ในองค์กรและการประยุกต์ใช้ IT เพื่อนำความรู้ไปใช้
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดการต่อยอดความรู้ได้อย่างไม่รู้จบ อันเป็นที่มาของการ เกิดนวัตกรรม
(Innovation) ที่สร้างมูลค่ามหาศาลแก่องค์กร 
• ต่อยอดความรู้แบบไม่รู้จบด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร
• แนวทางและวิธีการจัดการความรู้ที่ใช้ได้จริงในการทำงาน
• การพัฒนาและประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างพลวัตในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• Workshop เทคนิคการจัดการความรู้ด้วย Google Classroom ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง
 
 

วิทยากรโดย อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ) และคุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ


หัวข้อสัมมนา

 
1. ความสำคัญ ประโยชน์ และตัวอย่างการจัดการความรู้ขององค์กรชั้นนำ

2. ปฐมบทของการจัดการความรู้ สิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มวางแผนดำเนินการ
2.1 การจำแนกประเภทของความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน
(Tacit Knowledge)
2.2 กรอบแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการจัดการความรู้ (Learning Models)
2.3 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในองค์กร

3. กระบวนการสำคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) สู่วิธีการปฏิบัติจริง
3.1 การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Creation)
•การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) จากภายในและภายนอกองค์กร
•การพัฒนาความรู้ (Knowledge Generation) ตามความต้องการขององค์กร
3.2 การรักษาความรู้ (Knowledge Retention)
•การจับความรู้ (Knowledge Capture) เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลและกลั่นกรองเข้าสู่ระบบ
•การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เพื่อสร้างฐานความรู้ (Knowledge Bases)
ขององค์กร
•การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์
3.3 การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer)
•การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างกัน จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)
•การประยุกต์ความรู้ (Knowledge Application) สำหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในอนาคต

4. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถองค์กร


5. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีพลวัต
5.1 รูปแบบการเรียนรู้ขององค์กร (Organization Learning) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Environment)

6. แนวทางการประยุกต์ใช้ IT ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

7. Workshop : Google Classroom เครื่องมือสำหรับจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ในองค์กร

7.1 ทำความรู้จักกับ function การใช้งานของ Google Classroom
7.2 วิธีการสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อนำมาเป็นฐานความรู้ขององค์กร
7.3 เทคนิคการแชร์ข้อมูลภายในองค์กร เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
7.4 การสร้างแบบทดสอบและชิ้นงาน (Assignment) เพื่อเก็บบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้

8. แนวทางการทำให้พนักงานร่วมมือร่วมใจในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุมมองและการปฏิบัติ
ที่ได้ผลจริงจากองค์กรชั้นนำ
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)
คุณจิรวัฒน์  กรัณย์วิทยาการ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba