การวางแผนและการเสียภาษีของธุรกิจซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ทั้งรถใหม่ป้ายแดง และรถมือสอง

รหัสหลักสูตร : 21/1692

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนและการเสียภาษีของธุรกิจซื้อขายรถยนต์
รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ทั้งรถใหม่ป้ายแดง และรถมือสอง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
 
- การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ จากการขายรถ, รถจักรยานยนต์หรือร้าน Sub
ตัวแทนจำหน่าย
- ปัญหาการบันทึกรถเข้า Stock รถโชว์, รถตัวอย่าง, รถทดลองขับ ถือเป็นสินค้าแล้วหรือไม่
- ปัญหาภาษีจากการซื้อขายรถมือสอง, ขายขาดทุนจากการที่ต้องเสีย VAT 7%, รับซื้อรถจากบุคคลธรรมดาไม่มี VAT แต่ตอนขายต้องออก VAT
- ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย Sale Promotion ทั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเองและได้รับสนับสนุนจากค่ายรถหรือโรงงานผลิต
- Case Studies และความเสี่ยงของธุรกิจซื้อขายรถยนต์, รถจักรยานยนต์, อะไหล่ ที่อาจถูกสรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่
- รายได้จากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ให้ลูกค้า หรือร้าน Sub ตัวแทนจำหน่าย
- รายได้จากการขายเงินสด และ การขายแบบเงินเชื่อ
- รายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ทั้งกรณีจัดไฟแนนซ์เอง หรือ มีไฟแนนซ์อื่นมารับจัดให้ รับจำนำรถ รับวางเล่ม
- รายได้จากการขายรถตัวอย่าง รถทดลองขับ (Demo Car)
- รายได้จากส่วนลดค่านายหน้าประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พ.ร.บ.ประกันอุบัติเหตุ
- รายได้จากการบริการซ่อม บริการหลังการขาย
- รายได้จากการขายอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ
- รายได้ที่ได้รับจากค่าส่งเสริมการขาย เงินช่วยเหลือจากโรงงานรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากการเป็น Dealer
- รายได้จากการทำยอดถึงเป้า ที่ทางผู้จำหน่ายให้เป็นค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการขาย
- รายได้จากการขายทรัพย์สิน
- รายได้จากเศษซาก บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น อะไหล่เก่าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน เศษกระป๋องน้ำมันเครื่อง
- ค่านายหน้าจากไฟแนนซ์ , ค่านายหน้าจากบริษัทประกันภัยรถยนต์
- รายได้จากการต่อทะเบียน ต่อภาษี รถยนต์ รถจักรยานยนต์
- ซ่อมฟรี ไม่เรียกเก็บค่าแรง เก็บเฉพาะค่าอะไหล่ ทำได้หรือไม่

2. ค่าใช้จ่าย ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่
- ต้นทุนสินค้า เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่
- การรับซื้อรถมือสอง หรือการนำรถตัวอย่าง รถทดลองขับ (Demo Car) มาขายจะบันทึกต้นทุนอย่างไร
- ค่าแรงงาน, สวัสดิการ, โบนัส, เบี้ยขยัน, เงินจูงใจ, ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย, ทีมขาย/ทีมงานซ่อม, ช่าง (บริการซ่อม)
- ค่าเช่าพื้นที่, ค่าบริการอำนวยความสะดวก, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
- ค่าเช่าพื้นที่ออฟฟิศ, ค่าบริการอำนวยความสะดวก, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
- ค่าประกันภัยสินค้า จากการสูญหาย เสียหาย โจรกรรม
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน
- บริษัทขายรถให้ส่วนลดเงินดาวน์แก่ผู้ซื้อรถแทนบริษัทลีสซิ่ง ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

3. ปัญหารายได้และรายจ่ายจากการซื้อรถยนต์มือสอง
- การซื้อรถมือสองมาขายจะบันทึกต้นทุนอย่างไร
- ค่าซ่อมปรับปรุงรถ ค่าอะไหล่ ค่าทำสีใหม่ก่อนขาย
- ปัญหาการขายขาดทุนจากการที่ต้องเสีย VAT 7%
- ปัญหาการรับซื้อรถจากบุคคลธรรมดา ไม่มี VAT ตอนขายต้องออก VAT
- นำรถเก่ามาแลกรถใหม่จะต้องบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

4. ปัญหาเกี่ยวกับ Stock สินค้า และอะไหล่
- ปัญหาการบันทึกรถเข้า Stock จะต้องบันทึกเมื่อไร รถโชว์ รถตัวอย่าง รถทดลองขับ (Demo Car)
ถือเป็นสินค้าแล้วหรือไม่
- ปัญหาและวิธีแก้ไขการตรวจนับ Stock สินค้า, อะไหล่ ขาด-เกิน

5.การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจขายรถยนต์ ที่สรรพากรมักจะตรวจสอบ
- Tax point ที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อขายรถ อะไหล่หรือค่าบริการ
- เงินจอง เงินมัดจำ เงินประกัน เงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อรถยนต์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- เงินมัดจำป้ายแดง
- ราคาขายที่มีการช่วยเหลือจากผู้ผลิต
- ภาษีซื้อจากการซื้อรถยนต์นั่งมาเพื่อขาย และถ้านำรถยนต์นั่งที่ซื้อมาเพื่อขาย มาใช้ในกิจการ
- การให้ส่วนลด ของแถม จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ เช่นแถมประกัน, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, บริการหลังการขาย,
ซ่อมฟรี, ตรวจสภาพเช็คระยะฟรี
- ลูกค้ารับรถที่ซ่อมเสร็จไปใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับค่าซ่อม (ให้เครดิต) ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

6. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ค่าบริการ ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ทั้งกรณีออกใบเสร็จเดียวกัน และแยกใบเสร็จจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- รางวัล ส่วนลดที่ให้กับผู้ซื้อรถโดยตรง ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

7. ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย Sale Promotion ทั้งกรณี ธุรกิจขายรถจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายเอง และกรณีที่ได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถ โรงงานผลิตต่างๆ

- กรณีมีการลด แลก แจก แถม จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร
- ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- เอกสารควรออกรายการอย่างไร
- ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

8. ความเสี่ยงและ Case studies ที่ต้องระวังถูกสรรพากรตรวจสอบ
- การบันทึกรายการราคาขายสินค้า ไม่ครบถ้วน
- การบันทึกรายการบริการ ค่าซ่อมแซม ไม่ครบถ้วน
- การบันทึกรายการทางด้านบริการอื่นๆ เช่น จดทะเบียนพ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันภัย ไม่ครบถ้วน
- การไม่บันทึกรายการขายเศษซาก อุปกรณ์ อะไหล่
- บัญชีการเงินของกิจการ มีการเบิกใช้ส่วนตัวปะปนกับเงินได้กรรมการ
- นำเงินส่วนตัวมาใช้ในกิจการ ทำให้ไม่ทราบว่ากิจการขาดทุน / กำไร จากการดำเนินธุรกิจการ เช่น
เอาเงินบัตรเครดิต มาใช้ปะปนกัน
- สินค้าคงเหลือ ขาดไปจากรายงานสินค้าคงเหลือ ปัญหารถโชว์รถตัวอย่าง ต้องนับรวมป็นสินค้าหรือไม่
- นำสินค้าไปฝากขายกับร้านค้าอื่น แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี
- ค่าแรงงาน บันทึกบัญชีเกินจากตัวตนจริงของพนักงาน
- ค่ารับรอง / ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ จัดทำเอกสารประกอบไม่ถูกต้อง
- กิจการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์เงินสดซึ่งที่ถูกต้อง ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ

9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Promotion เข้าอบรมเดือนมีนาคม 2564
เข้าอบรม 2 ท่าน รับคูปองส่วนลด มูลค่า 200 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน รับคูปองส่วนลด มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขการใช้คูปอง:
1.ใช้เป็นส่วนลดในการสมัครสมาชิก/ ต่ออายุวารสาร Tax, HR หรือ
2.ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือของบริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด หรือ
3.ใช้เป็นส่วนลดในการลงโฆษณาข่าวผู้ถือหุ้น
(สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564) 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba