การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost

รหัสหลักสูตร : 21/2194

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.


• การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกกี่ยวข้องกับกิจการ
• เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
• เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost


วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและการวางแผนต้นทุนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างของต้นทุนการผลิตที่กิจการต้องให้ความสำคัญ

3. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกกี่ยวข้อง
กับกิจการ

- การบริหารสินค้าคงเหลือ Inventory Management
- การจัดทำสูตรการผลิต BOM : Bill of Materials
- การปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC : Activity Base Cost

4. ระบบบัญชีต้นทุน
- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Cost
- ระบบต้นทุนช่วงการผลิต Process Cost

5. เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ

6. เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost
เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


7. ระบบการผลิตแบบ Lean
- แนวคิดการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean
- การกำจัด 7 Wates ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบ Lean เพื่อลดต้นทุนการผลิต

8. ลักษณะของข้อมูลต้นทุนที่ดีที่ตะนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

9. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ในกรณีต่างๆ


10. การออกแบบรายงานให้ผูบริหารอ่านเข้าใจง่ายพร้อมการนำเสนอข้อมูลต้นทุนที่สำคัญ
แก่ผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนกิจการ

11. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจการในอนาคต

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba