การบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2758

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้อง
2. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
3. วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี
- การตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ
- การปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- รายงานสินค้า และวัตถุดิบ ที่บันทึกผิดพลาด ต้องแก้ไขอย่างไร
- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
- การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (การส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร)
4. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรฐานการบัญชี
5. การตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวด
- แนวทางการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนอย่างไร
- การตรวจแบบสุ่ม
- ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี
- ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock
- ขั้นตอนการตัด Stock
6. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า
7. ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ
- การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ
- การตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงาน
- แนวปฏิบัติวัสดุสิ้นเปลือง
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba