มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2021

รหัสหลักสูตร : 21/2136

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  3  การรวมธุรกิจ  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  9  เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
2. สรุปประเด็นสำคัญการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- TFRIC 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- TFRIC 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- TFRIC 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
- TFRIC 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
3. กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2563)
4.แนวปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ
5. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba