กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/3454

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

✴ ครม.เคาะ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 เป็นเวลา 2 เดือน 
✴ Update!! ของขวัญปีใหม่ 2564 (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2564) 
- ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 
- ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตร 
- ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์
- ปรับลดเงินสมทบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2564) 

✴ แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น สําหรับเงินสมทบประกันสังคม อัตราใหม่ ที่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม

✴ กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับ “ค่าฝากครรภ์”, “ค่าสงเคราะห์บุตร”

✴ หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 (มาตรา 39)

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา บุญชู

หัวข้อสัมมนา

1.Update..กฎหมายประกันสังคมปี 2564

2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

3. ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม

4. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณีสำหรับผู้ประกันตน
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีตาย
- กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
- กรณีชราภาพ
5. บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงิน สมทบประกันสังคม
6. อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและ ลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรสิทธิประโยชน์ภายหลังการ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตาม มาตรา 33
7. กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์เป็นเวลานาน เมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้างและการนับระยะ เวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่
8. หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการ แพทย์แก่ผู้ประกันตน
9. เรื่องลักษณะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง และเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะ กรรมการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีใด? ที่ลูกจ้างสามารถเบิกได้ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)
- การพิสูจน์...เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายจริงตามความจำเป็นสูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)
10. แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น สําหรับเงินสมทบประกันสังคมอัตราใหม่ ที่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม
11. ด่วน!!! 14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
12. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “อัตราค่ารักษาพยาบาล” ของกฎกระทรวงเดิม (พ.ศ.2551) และกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558)
- กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ
13. หลักการและแนวทางการวางระบบการจ่ายค่ารักษา พยาบาล สำหรับนายจ้างเจ้าของกิจการ
14. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ
15. กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
16. สิทธิการได้รับเงินทดแทน ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็น ลูกจ้าง
17. สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
- ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
- ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
- ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
- ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
18. กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและหลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
19. ถาม-ตอบปัญหา

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba