การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร

รหัสหลักสูตร : 21/8032/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• ความสำคัญของทางเดินเอกสาร
• การตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายกับการตรวจสอบของสรรพากร
• ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
• ปัญหาการถูกตรวจสอบ Stock

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update ระบบการตรวจสอบภาษีของสรรพากรในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน

- กิจการที่สุ่มเสียงที่จะถูกตรวจสอบ

- การใช้เทคโนโลยีของสรรพากรในการจัดเก็บภาษีสิ่งที่ผู้สียภาษีต้องระวัง

2. การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ

2.1 การตรวจสอบทางเดินเอกสาร

- ความสำคัญของการประกอบธุรกิจ

- ลักษณะการออกเอกสารของธุรกิจ

- การสอบยันเอกสารกับคู่ค้า

- จ่ายเงินให้บุคคลหนึ่งแต่ได้รับเอกสารจากอีกบุคคลหนึ่ง

- การตรวจสอบ Statement การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านธนาคาร

2.2 การวิเคราะห์ทางเดินรายจ่ายกระทบกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- การเงินไปต่างประเทศมีการนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 หรือไม่

- จ่ายค่าดอกเบี้ย เงินปันผล มีการนำส่ง ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด. 2 ก. หรือไม่

- การจ่ายค่านายหน้า ให้กับบุคคลธรรมดา มีการนำส่ง ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก หรือไม่

- หัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามเงินได้แต่ละประเภทหรือไม่

- หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนหรือไม่

2.3 การตรวจสอบการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

- นำส่งฐานภาษีถูกต้องหรือไม่

- ออกใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่/ไม่มีสิทธิออก

- มีการใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่

- วิธีการตรวจสอบของสรรพากรว่าใบไหนเป็นใบกำกับภาษีปลอม

- การใช้ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ถูกต้องหรือไม่

3. จุดในงบการเงินที่สรรพากรมักตรวจสอบ ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ ค่าใช้จ่ายว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่

- ขาดทุนขั้นต้น

- ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชำระ

- รายได้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่ารายได้ในภาษีนิติบุคคล

- แสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน

- สินค้าปลายงวดยังมีจำนวนเยอะแต่ก็ยังซื้อสินค้าเข้ามา

- ไม่มีสินทรัพย์ถาวร และไม่มีรายได้จากค่าเช่า

- มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ

- สินค้าปลายงวดมีมากกว่ารายได้

- ไม่มีรายได้โดยตรงและไม่มีรายได้อื่น

- ไม่มีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 หรือยื่น ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 25%

- รายจ่ายค่ารับรองที่มากเกินไป

- การใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

4. การตรวจสอบ Stock สินค้า/บริการ

- Stock หาย สรรพากรมองว่าขายหรือนำไปใช้ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

- Stock บวมแต่รายได้น้อย

5. การตรวจสอบภาษีแต่ละประเภทธุรกิจ

- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจซื้อมาขายไป

- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจการผลิต

- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจให้บริการ

- วิธีการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- กิจการอื่น ๆ

6. ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ

- การขอคืนเป็นเงินสด

- มีการขอคืนภาษีจากใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่

- ขอคืนเครดิตติดกัน

7. จุดที่สรรพากรจับความผิดปกติของระบบบัญชีหรืองบการเงิน

8. เทคนิคการชี้แจงต่อกรมสรรพากร เมื่อถูกตรวจสอบ

9. วิธีการประเมินของสรรพากรที่จะทำให้ผู้เสียภาษีและสรรพากร Win Win ทั้งคู่

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba