การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ...ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมการกรอกแบบภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 21/1644

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI พร้อมการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลดทันที!!! 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

- Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ปี 2021
- ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิ กรณีมี BOI หลายบัตรใช้อย่างไรตามแนวคำพิพากษาฎีกาล่าสุด!
- ข้อควรระวัง เมื่อกิจการมีทั้ง BOI และ NON BOI
- ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ BOI จากการนำเข้าสินค้าและบริการนอกราชอาณาจักร
- การกรอกแบบ ภ.ง. ด. 50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหา
ที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
 

วิทยากรโดยอาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

 

1. ธุรกิจที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน BOI

2. วันเริ่มมีรายได้ที่จะใช้สิทธิประโยชน์และได้รับยกเว้นภาษี

3. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าตัวอย่างสินค้าทดลองผลิต
- รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป
- รายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่หมดสภาพ ชำรุด เสียหาย
- รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผลจากอัตราแลกเปลี่ยน
- รายได้จากการชดเชยภาษีอากร
- รายได้จากการขายเศษซาก ของเสีย ชำรุด เสียหาย
- รายได้จากการให้เช่า ซื้อขาย ที่ดินของกิจการที่ได้รับ BOI

4. หลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการของธุรกิจที่ได้รับ BOI
- ค่าขนส่ง
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
- ค่าติดตั้ง ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

5. ประเด็นปัญหาทางด้านรายจ่ายของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- กรณีกิจการมีทั้ง BOI และ Non BOI
- หลักเกณฑ์การแยกรายจ่ายของ BOI และ Non BOI
- กรณีแยกรายจ่ายไม่ได้จะต้องเฉลี่ยรายจ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ใด
- การเฉลี่ยรายจ่ายกับประเด็นการเฉลี่ยภาษีซื้อมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร

6. Focus สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI


7. Update สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI ควรทราบ


8. การยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและ
การเสียภาษีกรณีมีการจำหน่ายจ่ายโอนก่อนครบกำหนดในบัตรส่งเสริมต้องเสีย VAT
และเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือไม่


9. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการที่ได้ BOI และกรณีที่ไม่ต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่าย

- เอกสารที่กิจการที่ได้รับ BOI ต้องแสดงต่อผู้จ่ายเงิน กรณีไม่ต้องการให้หัก ณ ที่จ่าย

10. ปัญหาการจ่ายเงินปันผล เงินกำไร และการวางแผนให้สอดรับกับปัญหาใน
การจ่ายเงินปันผลอย่างตรงจุด

- การคำนวณจ่ายเงินปันผลและเงินกำไรจากกิจการ BOI และ Non BOI
- กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายบัตรจะคำนวณจ่ายเงินปันผลอย่างไร
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลที่จะไม่เสียภาษี
- ปัญหาภาษีการจ่ายเงินปันผลหลังจากบัตรส่งเสริมหมดอายุ
- เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลจะได้ยกเว้นยกเว้นภาษีอย่างไร
- การจ่ายเงินปันผลปีสุดท้ายจะต้องจ่ายอย่างไร

11.หลักเกณฑ์ในการหักเงินได้พึงประเมิน 5% นับแต่พ้นกำหนดเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน


12.ดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นภาษีของธุรกิจ BOI ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร

13. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนอีกหรือไม่อย่างไร


14. การนำผลขาดทุนสะสมมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจที่ได้ BOI สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

- Update แนวคำพิพากษาฎีกาล่าสุด สำหรับปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิของกิจการ BOI กรณี
มีหลายบัตรที่สรรพากรแพ้คดี
- กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายใบจะใช้สิทธิอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน

15. จุดที่ต้องระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ
Non BOI


16. กรณีได้รับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งสิทธิ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ผู้รับต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิหรือนำไปเสียภาษีสิ้นปีหรือไม่
มีหลักเกณฑ์อย่างไร


17. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0% พร้อมปัญหาการคำนวณ
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน


18. วิธีการกรอกแบบ ภ.ง. ด. 50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba