ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

 • พลาดไม่ได้!!! ถ้าจะใช้ 2 ระบบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องทำอย่างไร
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร
 • ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax เพื่อช่วยการทำงานของนักบัญชี
 • เคลียร์ประเด็นหัก ณ ที่จ่าย 2% ตามกฎหมายใหม่

หัวข้อสัมมนา

 1. ทำความเข้าใจภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบของกรมสรรพากร
 2. สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ก) ค่าดอกเบี้ย
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(7) รับเหมาก่อสร้าง
  • การจ่ายเงินตามมาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)
 3. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ขายพร้อมติดตั้ง
  • ขายพร้อมขนส่ง
  • แถมพร้อมขาย
  • ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
  • ขายพร้อมบริการ
  • ขายแบบให้ส่วนลด
 4. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้คนจ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)
  • สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่
  • ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่
  • มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ
 5. e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง
 6. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็นต้องอยู่ในระบบหรือไม่
 7. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing)
  เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่
 8. จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร
  • ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
  • ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง
 9.  อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
  • อัตรา 3% ไป 2% ทุกกรณีหรือไม่
  • ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง
 10. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร
  • ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่
 11. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ e-Withholding Tax
  • ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่าย เพื่อปริ๊นเป็นเอกสาร
   เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่
 12. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลยหรือไม่
 13. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax
 14. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่
 15. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/ e-Withholding Tax)
  • กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร
 16. กรณีค้นหาข้อมูล ไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร
 17. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding
  • การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
  • ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร
 18. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้วมาทราบภายหลังต้องทำอย่างไร
 19. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ
 20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร
 21. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร
 22. การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 23. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receip การเชื่อมโยงภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ. 30, ภ.ง.ด. 54)
  • นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
 24. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

เข้าอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba