เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2755

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. การวางระบบบัญชีทรัพย์สินและการควบคุม

1.1 การตั้งรหัสทรัพย์สิน

1.2 การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

1.3 การตรวจนับทรัพย์สิน

1.4 ทรัพย์สินที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก

1.5 การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

2.1 ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

2.2 การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์

2.3 การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

2.4 มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

2.5 กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

2.6 วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

2.7 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

ในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี

3.1 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน

3.2 การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

3.3 การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

3.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐานการบัญชี

5. การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่

6. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนทรัพย์สิน

7. รายจ่ายต้องเข้าหลักเกณฑ์อะไรถึงจะเป็นสินทรัพย์

8. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

9. การบันทึกบัญชีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด

10. การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

11. การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

12. การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม

13. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ รอ 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba