การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน

2. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

3. ปัญหาความล้มเหลวของระบบบัญชีต้นทุนในธุรกิจปัจจุบันพร้อมแนวทางแก้ไข

4. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนที่มีผลต่อธุรกิจปัจจุบัน

5. การจำแนกประเภทของต้นทุนการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ

6. การวางระบบบัญชีต้นทุนและวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

- ระบบต้นทุนมาตรฐาน

- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ

- ระบบต้นทุนช่วง

- ระบบต้นทุนปกติ

7. การวางระบบบัญชีต้นทุน การจัดระบบเอกสารทางบัญชีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

8. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

9. การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง

10. การบันทึกบัญชีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อควรระมัดระวังในการบันทึกบัญชีต้นทุนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

12. การจัดทำรายงานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้

13. การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความสูญเสียของธุรกิจ

14. เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

- การตั้งราคาสินค้า

- การซื้อหรือการเช่า

- การวางแผนหากำไร

- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์

- การปันส่วนต้นทุนแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์

- การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

- ขยายหรือการผลิตหรือการหยุดผลิต

15. แนวทางการวางแผนการควบคุมต้นทุนที่สามารถปฏิบัติจริงได้โดย

- การเพิ่มผลผลิต

- การควบคุมค่าใช้จ่าย

- การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

16. ปัญหาที่มักพบกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ รอ 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba