การใช้ตัวเลขทางบัญชีเพื่อการวางแผนธุรกิจปี 2021 (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/2333

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้ตัวเลขทางบัญชีเพื่อการวางแผนธุรกิจปี 2021
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 
• การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย จากการใช้ตัวเลขทางบัญชี
• เทคนิคการนำตัวเลขทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ใน Balance Score Card
• การประมาณการทางการบัญชีและการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ความสําคัญของแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

2. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ก่อนการวางแผนทางธุรกิจเพื่อกําหนดเป้าหมาย

4. การกำหนดเป้าหมายจากการใช้ตัวเลขทางบัญชี
- การสร้างความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (Business Plan) และการสร้างการวัดผลการดําเนินงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- การวางรูปแบบทิศทางกับเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว

5. วิธีการจัดทําแผนธุรกิจขององค์กรจากการใช้ ตัวเลขทางการบัญชีมาวิเคราะห์ผล
การดําเนินงาน


6. การนําตัวเลขทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ใน Balanced Scorecard เพื่อการวางแผน
ธุรกิจและแผนปฏิบัติการ

- มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
- มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
- มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
- มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

7. การประมาณการทางการบัญชีและการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
- ความสามารถในการทํากําไร
- ต้นทุนของเงินทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและการหาแหล่งเงินทุน

8. แนวทางการจัดทําพยากรณ์ทางธุรกิจโดยการจัดทํางบการเงินล่วงหน้า
- งบกําไรขาดทุน (Income Statement)
- งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)
- งบกระแสเงินสด (Cash Flow)

9. การใช้ตัวเลขในงบการเงินย้อนหลัง 3 ปีมาวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

10. การวิเคราะห์การเติบโตทางธุรกิจโดยใช้ตัวเลขทางบัญชี

11. การนําตัวเลขทางบัญชีแต่ละไตรมาส มาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผน
และตัดสินใจ


12. การวิเคราะห์ความผันแปรของตัวเลขทางบัญชี

13. การใช้ตัวเลขทางบัญชีในช่วงวิกฤตมาวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ

14. การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโดยใช้ตัวเลขทางบัญชี

15. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba