การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
• การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
• การวัดคุณภาพของกำไร (Quality of Earnings)

บรรยายโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ),งบกระแสเงินสด,
งบแสดงฐานะการเงิน

1. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ
2. ทรัพยากรของกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
3. ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ
4. ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขั้นได้ของกิจการ
งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ)
5. วิธีการรับรู้รายได้และความเสี่ยงด้านรายได้ของธุรกิจ
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่าของรายได้
7. ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการพิเศษ
8. การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่นๆ

งบกระแสเงินสด
9. ความแตกต่างของเงินสดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินกับกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน
10. ผู้บริหารนำเงินสดไปใช้ในกิจการอย่างไร
11. เงินสดเข้าและเงินสดออกจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจได้มาอย่างไร
12. กิจการมีกำไรสุทธิแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากสาเหตุใด
13. เงินสดที่เข้าในกิจการ มีการจ่ายเงินสดออกไปในการลงทุนขยายกิจการหรือซื้อสินทรัพ
ย์ประเภทใดบ้าง
14. กิจการมีภาระหนี้การชำระหนี้ในรูปแบบระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
15. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Common Size Statements)
16. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
17. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
- Current Ratio
- Quick or Acid Test Ratio
- Cash Ratio
18. อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratio)
19. วงจรดำเนินงานและวงจรเงินสด
20. อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน
การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
21. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Return or Profit on Sales) Gross
(Profit) Margin
- Operation Margin
- Margin Before Interest and Tax
- EBDAIT Margin
- Pretax Margin
22. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Rate of return on Total Assets)
23. อัตราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน (Return on Total Capital)
24. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Rate of Return on
Shareholders’ Equity)
การวิเคราะห์มูลค่าด้วย
- Market Value Added (MVA)
- Economic Value Added (EVA)
- Return on Capital Employed (ROCE)
การวัดคุณภาพของกำไร (Quality of Earnings)
28. คุณลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพ
29. การวิเคราะห์คุณภาพกำไร

สิ่งที่นักวิเคราะห์งบการเงินไม่ควรมองข้าม
30. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
31. คำชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ
32. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
33. คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba