กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ
ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


วิทยากรโดย อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

หัวข้อสัมมนา

 

1. หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม

2. การคำนวณต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและเหมาะสมกับธุรกิจ
* ตามลักษณะการผลิต
* ตามประเภทรายการ
- ต้นทุนปกติ
- ต้นทุนจริง
- ต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนกิจกรรม

3. วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน

4. เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การคิดหาวัตถุดิบเข้างาน (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)
- ค่าแรงงานทางตรง/โสหุ้ยการผลิตเข้างาน
- การจัดทำบัตรสะสมต้นทุน
- การกำหนดราคาขาย
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ ผลกระทบกับการบันทึกบัญชีต้นทุน

6. หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีผลกระทบต่อการบัญชีต้นทุน
“Net realizable value” ต่างกับ “ราคาตลาด” ของสรรพากรอย่างไร

7. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม
สำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ

8. วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การตรวจนับสินค้าปีละหลาย ๆ ครั้ง (Internal Control) จะมีผลต่อ
CIT & VAT อย่างไร

10. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม
สำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ

11. วิธี FIFO, Weighted Average, Specification

12. ผลกระทบทางการบัญชีและภาษีอากร (TFRS & CIT) จากการขออนุมัติ
เปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ

13. เทคนิคการบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

14. การออกแบบระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือควรทำอย่างไร
- กระบวนการปฏิบัติการรับ-จ่าย
- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

15. กรณีหลักเกณฑ์ของ VAT ไม่ตรงกับวิธีบันทึกสต็อกตามหลักบัญชีและภาษีอากร
(CIT และ TFRS)

16. การบันทึกส่วนสูญเสียระหว่างการผลิตทางบัญชีและใช้เพื่อประกอบการชี้แจง
ต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องเตรียม Supporting Documents อย่างไร
ให้สรรพากรยอมรับ

17. อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
และในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่

18. เทคนิคการปรับปรุง Stock Card กรณีสินค้าชำรุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
สินค้าสูญหาย การทำลายสินค้า

19. ประเด็นที่มักผิดพลาดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน และสินค้าคงเหลือพร้อมวิธีแก้ไข

20. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่
- โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการต้องทำ Stock หรือไม่
- สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่ต้องทำ Stock หรือไม่
- ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกไฟไหม้ บริษัทต้องทำ Stock หรือไม่
ภายหลังปรากฏว่าบริษัทผู้ขายถูกไฟไหม้ทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
- นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่ และต้องนำส่ง VAT หรือไม่

21. การบันทึกและปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

22. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba