ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการนำส่งงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4142/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,852 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

วันที่ 1 หัวข้อการปิดบัญชีและจุดที่ต้องระวังในการเตรียมการปิดบัญชี


1.ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

- สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- การตัดหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

- สินค้าคงเหลือขาดหรือเกิน และเสียหาย จากการตรวจนับและตีราคา

- การด้อยค่า การหักค่าเสื่อมราคาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

- การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะส่งผลกระทบ ณ วันปิดบัญชี

- รายได้และการรับรู้รายได้ ณ วันปิดบัญชีที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

- การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานอย่างถูกต้อง

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


2.การปิดงบการเงิน

- หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงพร้อมประเด็นที่สำคัญในการยื่นงบการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดที่กระทบต่อรายการที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน

- การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน และงบการเงินที่สำคัญ 

- การตรวจสอบงบการเงิน จุดใดเป็นจุดเสี่ยงและก่อให้เกิดความผิดพลาด

- ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบเงินการเงิน

- ความแตกต่างในการปรับปรุงงบการเงิน สิ่งที่ต้องระมัดระวัง


3.จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

วันที่ 2 หัวข้อการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน

 

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs

2.รูปแบบงบกำไรขาดทุนใน DBD e-Filing ที่มักเลือกใช้ไม่ตรงกับงบการเงินรูปแบบกระดาษ

3.การจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่ควรตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในงบการเงิน

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน

   - งบกำไรขาดทุน

   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินล่าสุด

5.การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นล่าสุด

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12:0 0:0 12.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
อาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba