เทคนิคการจัดทำบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (63 เทคนิคการจัดทำบัญชี)

รหัสหลักสูตร : 21/2791

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

**แนวปฏิบ้ติที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน**

1. แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้

2.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

3. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดเงินตราต่างประเทศในยุคปัจจุบัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

6.การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูล และปัจจัยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

7.การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค ให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงที่สุด

8.กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภทจะต้องเลือกอย่างไร

9.วิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่จะเกิดขึ้น

10. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

11. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มีผลกระทบหรือไม่

12. สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด

13. สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ

14. สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญา

15. วิธีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

16. การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆคำนวณอย่างไร

17.การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

18.วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการที่จะเกิดขึ้น

19. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

20. หลักพิจารณากู้เงินต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ

21. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่องานด้านบัญชี

22. ซื้อขายสินค้าหรือบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

23. กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินทีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

24. ซื้อขายทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

**การวิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

25.การบันทึกบัญชีและการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี

26. วิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด

27. การบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้าจะต้องทำการรับรู้รายได้เมื่อใด

28. การบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้าจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดมาบันทึกบัญชี

29. การบันทึกบัญชีธุรกิจนำเข้าจะต้องใช้เอกสารใดมาประกอบการบันทึกบัญชี

30. การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกจะต้องทำการรับรู้รายได้เมื่อใด

31. การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดมาบันทึกบัญชี

32. การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งอออกจะต้องใช้เอกสารใดมาประกอบการบันทึกบัญชี

33.การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับเงิน กรณีการนำเข้า

34.การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับเงิน กรณีการส่งออกสินค้า

35. การบันทึกเงินลงทุนที่มีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

36. การรับรู้ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติอย่างไร

37. การจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

38. เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการบันทึกบัญชีที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

39. การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ทางบัญชีทำอย่างไร

40. การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบเดือนทางบัญชีทำอย่างไร

41. การบันทึกบัญชีด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการทางบัญชีทำอย่างไร

42.กรณีราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการบันทึกบัญชี

43. การฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้อัตราใดในการบันทึกบัญชี

44. การฝากเงินตราต่างประเทศต้องทำการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชีอย่างไร  จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

45. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล

46. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและภาษีอากรตามมาตรา 9 และ 79/4 จะต้องปฏิบัติอย่างไร

47. หลักเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบ การต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังที่ถูกต้อง

48. การบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.68/2541

49. การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 65 ทวิ (5) และคำสั่งกรมสรรพากรที่คำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.72/2540   เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนื่องจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

50. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออกที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิเสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.97/2543 และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 105 แนวปฏิบัติเป็นอย่างไร

51. การคำนวณเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน ณ วันสุดท้ายของรอบบัญชีที่ได้มาระหว่างรอบบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

**ปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอัตรตาแลกเปลี่ยน**

52.ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กระทบกับธุรกิจ

53.ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

54.การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

55.ตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน

56.ปัญหาในการจัดทำรายงานภาษีขายของผู้ส่งออกจะต้องใช้อัตราใดในการจัดทำรายงาน

57. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการจ่ายเงินไปต่างประเทศ เป็นเงินตราต่างประเทศ

58. การนำเข้าโดยใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

59. ออกใบกำกับภาษีไปแล้วต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป จะดำเนินการอย่างไร

60. การออกใบกำกับภาษีของค่าขนส่งทางอากาศยานและทางเรือกับปัญหาในการใช้อัตราแลกเปลี่ยน

61. ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าขนส่งระหว่างประเทศ จะหัก ณ ที่จ่ายโดยให้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

62. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba