เทคนิคการติดตามหนี้ และการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (หนี้ภาคสนาม)

รหัสหลักสูตร : 21/7284

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการติดตามหนี้ และการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • “ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้จัดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ในการติดตามหนี้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด และลดการเกิด “หนี้เสีย” ให้มากที่สุด
หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบสินเชื่อเพื่อการบริหารลูกหนี้
- การเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าและทะเบียนลูกค้า
- การวางระบบการจัดเก็บหนี้และติดตามหนี้
- การวางระบบแจ้งเตือนหนี้ก่อนมีปัญหา
- การวางระบบหนี้และมูลเหตุหนี้
- การวางระบบติดตามและทวงถามหนี้

2. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาของลูกหนี้สาเหตุของการเกิดหนี้เพื่อพิจารณาในการวางแผนการติดตามหนี้
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
- การจัดทำวัตถุประสงค์ในการติดตามหนี้
- ศึกษาและหาความเข้าใจในข้อมูล “ลูกค้า”
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สัญญา
- ประเมินสภาพหลักทรัพย์หลักประกัน
- กรณีศึกษา : การติดตามหนี้ในรูปแบบต่างๆ

3. เทคนิคการติดตามหนี้และการจัดเก็บหนี้แบบมีประสิทธิภาพ และได้ผลอย่างแท้จริง
- การค้นหาหลักฐานบุคคลเบื้องต้น (ทะเบียนราษฎร์, หนังสือเดินทาง)
- การตรวจสอบและติดตามจากข้อมูลบัตรประชาชน (การดูเลข 13 หลัก)
- การตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารแวดล้อมต่างๆ ประกอบการติดตาม
- การตรวจติดตามบุคคลอ้างอิงที่ใกล้ชิด (บิดา, มารดา, ภรรยา, บุตร และคนสนิท)
- เทคนิคการประสานงานและการบริหารงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามหนี้ (การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประสานข้อมูล สืบทรัพย์สืบข้อมูล)

4. ศิลปะและจิตวิทยาในการใช้ “คำพูด” ในการทวงถามและเจรจาต่อรองหนี้
- “คำพูด” ที่ไม่ควรใช้ในการเจรจา
- น้ำเสียง จะต้องใช้โทนเสียงอย่างไร?
- การรับฟังข้อเสนอของลูกหนี้
- การตั้งคำถามและการใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์
- คำพูดแสดงความประนีประนอม

5. เทคนิคการติดตาม ทวงถาม เจรจาต่อรองหนี้ทางโทรศัพท์
- คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองที่ดี
- การเตรียมความพร้อมของข้อมูลลูกค้า และตนเอง
- การสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรอง
- การใช้ “คำถาม” ในการเจรจา
- เทคนิคการโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง
- บทสรุปของการเจรจาต่อรอง

6. ลูกค้าประเภทต่างๆ ที่จะต้องพบในการติดตามหนี้เจรจาต่อรอง
- ลูกค้าชั้นดีไม่เรื่องมาก - ลูกค้าเจ้าอารมณ์ก้าวร้าว ชอบโต้เถียง ขี้วีน
- ลูกค้าประเภทช่างพูด พหูสูต รู้ทุกเรื่อง
- ลูกค้าประเภท “ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย”
- ลูกค้านักเลง หาเรื่อง ฯลฯ

7. ปัญหาและวิธีการปฏิบัติ : กรณีการติดตามหนี้ทวงถาม เจรจาทางโทรศัพท์
- ศิลปะการใช้ “คำพูด”
- โทนเสียง, การหายใจ ที่เหมาะสม
- ศิลปะในการระงับอารมณ์
- มารยาทในการใช้โทรศัพท์
- ความไม่ชัดเจนของข้อมูลต่างๆ
- เทคนิคการแก้ปัญหา

8. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba