การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพร้อมแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี Construction Accounting : The Important types of Documents Used in Accounting (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2306

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพร้อมแนวปฏิบัติในการจัดทำ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี Construction Accounting
: The Important types of Documents Used in Accounting


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

• มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจุดเริ่มต้นและองค์ประกอบของธุรกิจที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อ
การจัดทําบัญชีที่ถูกต้อง
2. Update มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2.1 มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า (TFRS 15)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องสัญญาก่อสร้าง

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า (TFRS 15)
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า (TFRS 15) เกี่ยวกับการรับรู้
รายได้หลักการสําคัญ 5 ขั้นตอน (Five Step Model Framework)
3.1 ระบุสัญญาที่ทํากับลูกค้า
3.2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
3.3 กําหนดราคาของรายการ
3.4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
3.5 รับรู้รายได้เมื่อ (ขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
4. วิธีการรับรู้รายได้สัญญาก่อสร้างตามTFRS 15
4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ (Recognize Revenue) เมื่อกิจการได้ปฏิบัติภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
4.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ด้วยวิธีตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over Time)
5. วิธีการอ้างอิงกับระดับความก้าวหน้าของงานที่ทําเสร็จ (Progress Towards Complete Satisfaction)
5.1 วิธีปัจจัยนําเข้า (Input Method)
- อัตราส่วนงานที่ทําเสร็จที่วัดด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงหารด้วยต้นทุนประมาณการทั้งหมด
5.2 วิธีผลผลิต (Output Method)
- การสํารวจงานที่ทําเสร็จ (Survey of Work Performed Method)
- สัดส่วนของงานก่อสร้างที่ทําเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (Units – of – Work – performed Method)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะประเด็นสําคัญเรื่องสัญญาก่อสร้าง
6. สัญญาก่อสร้างที่บัญชีต้องทําความเข้าใจและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างต่างๆแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
6.1 สัญญาคงที่มีความหมายว่าอย่างไรกิจการประเภทใดบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องและจําเป็นต้องทําสัญญาคงที่หรือไม่
6.2 สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มมีความหมายอย่างไรกิจการประเภทใดต้องทําสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
6.3 สัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์มีอะไรบ้างและทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรใน
การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักของมาตรฐานการบัญชี
6.4 การรวมและแยกสัญญาก่อสร้างควรทําหรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีมี
หลักเกณฑ์การบันทึกการรับรู้รายได้อย่างไรกรณีที่มีการแยกสัญญาเกิดขึ้น
7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ค่าก่อสร้าง
7.1 จํานวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
7.2 จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงานการเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
การจ่ายเงินเพื่อจูงใจ
8. ต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างรายละเอียดที่สําคัญที่นักบัญชีไม่ควรพลาด
8.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา
8.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไปซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญา
8.3 ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง
9. การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้างที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
9.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างมีวิธีการแยกต้นทุนอย่างไร
9.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสามารถปันส่วนเฉลี่ยกับสัญญาก่อสร้างได้หรือไม่
9.3 มีหลักเกณฑ์การเฉลี่ยหรือแยกต้นทุนอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
9.4 การรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะบัญชีที่ต้องปฏิบัติอย่างไร
10. การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ
11. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินควรจะระบุเงื่อนไขใดบ้าง

• ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับการรับรู้รายได้-รายจ่ายทางบัญชี
12. ปัญหาของรายได้หลักและรายได้อื่นที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
13. ต้นทุนโครงการก่อสร้างจะแยกพิจารณาอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์และถูกต้อง
14. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของกิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษในการบันทึกบัญชี
15. ปัญหาในการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร
16. เมื่อซื้อของได้รับบิลเงินสดแต่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับเงินจะบันทึกบัญชีอย่างไร
17. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับค่าแรงรายวันรายสัปดาห์เอกสารทางบัญชีที่ต้องจัดทํา
18. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างวิศวกรสถาปนิกที่ปรึกษาบันทึกบัญชีอย่างไรและต้องใช้เอกสารใดใน
การบันทึกบัญชี
19. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับกิจการเช่นค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงรับรองต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
20. ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายชดเชยหรือก่อสร้างให้กับอาคารข้างเคียงรอบ Site งานก่อสร้างจะบันทึกบัญชีอย่างไร
และเอกสารที่ต้องใช้
21. การจัดทําเอกสารเพื่อบันทึกบัญชีกรณีจ่ายค่าเสียหายต่างๆและค่าปรับ
22. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางหน้างานและการรื้อถอนไซต์งานก่อสร้างต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
23. ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบตกแต่งต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
24. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
25. ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิศวกรตรวจงานก่อนส่งมอบต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
26. ค่าใช้จ่ายในการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
27. ค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี
28. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba