เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2120

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหาร
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม..

 

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของรายการบัญชีในงบการเงิน รวมทั้ง
- เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สิทธิ เกณฑ์เงินสด
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีผลรวมอายุการใช้งาน ฯลฯ
- ความสำคัญของนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ทุนดำเนินงาน

3. งบการเงินที่สำคัญๆ ที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ นำมาวิเคราะห์เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน
กิจการ
(การอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินสำคัญอย่างไร)
- Statement of Financial Position, Income Statement, Retained Earning Statement,
Statement of hanges in Financial Position, Statement of Cash Flow
- ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

4. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ ตีความ

- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)
- อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)
- ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratio)

5. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ)
- การควบคุมต้นทุนต่างๆ
- การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ ฯลฯ
- ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ
- ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba