12 สัญญาณความเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบ พร้อมวิธีการลดความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/1709

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


12 สัญญาณความเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบ
พร้อมวิธีการลดความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความเสี่ยงที่ 1 การใช้เงินสดเป็นหลัก เลี่ยงธุรกรรมทางการเงิน

2. ความเสี่ยงที่ 2 “ธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ” เริ่ม 1 ม.ค. 2563 จุดตรวจสอบรายได้

3. ความเสี่ยงที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดอาจไม่มีอยู่จริง หรือจัดประเภทเงินฝาก
กระแสรายวันไม่ถูกต้อง


4. ความเสี่ยงที่ 4 สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง ไม่มีที่มาที่ไป ชี้แจงไม่ได้
• สินค้าคงเหลือ รายละเอียดสินค้าคงเหลือยอดยกมาไม่ตรงกับบัญชีสินค้าคงเหลือ
• ผลตรวจนับสินค้าคงเหลือขาด/ เกิน
• สินค้าคงเหลือค้างนาน
• สินค้าค้าง Stock สูง แต่ยอดขายต่ำ

5. ความเสี่ยงที่ 5 ไม่มีทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินมากผิดปกติ

6. ความเสี่ยงที่ 6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทะเบียนสินทรัพย์ ไม่ตรงกับบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บันทึกต้นทุนไม่ถูกต้อง

• ประมาณอายุการใช้งานไม่เหมาะสม

7. ความเสี่ยงที่ 7 เงินกู้ยืมกรรมการมาก ไม่สามารถชี้แจงได้

8. ความเสี่ยงที่ 8 ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน
• ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงินที่ออกให้กับลูกค้า
• จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ
• ใบเสร็จที่ได้รับข้ามเดือน, ข้ามปี
• ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่พนักงานบริษัทได้รับมาแล้วแต่นำมาให้ล่าช้า

9. ความเสี่ยงที่ 9 บันทึกรายจ่ายไม่ถูกต้อง บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน
• งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้านรายได้ อาจบันทึกบัญชีสูงไป หรือต่ำไป
• การแสดงรายการลูกหนี้ค่าหุ้นไม่ถูกต้อง
• มีการจ่ายปันผล แต่ตั้งสำรองตามกฎหมายไม่ถูกต้อง

10. ความเสี่ยงที่ 10 ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง
เอกสารหลักฐานที่ต้องชี้แจง

11. ความเสี่ยงที่ 11 ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้

12. ความเสี่ยงที่ 12 สร้างค่าใช้จ่ายเท็จ หรือรายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

13. วิธีการลดความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba