เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหาและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing สำหรับ TFRS for NPAEs

รหัสหลักสูตร : 23/4135/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหา
และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
สำหรับ TFRS for NPAEs


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


วิทยากรโดย อาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs

2.ประเด็นเรื่องรูปแบบงบกำไรขาดทุนใน DBD e-Filing ที่มักเลือกใช้ไม่ตรงกับงบการเงินรูปแบบกระดาษ

3. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบกำไรขาดทุน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จุดตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินล่าสุด

5. ความแตกต่างของการใช้งานโปรแกรม DBD e-Filing V.1.0 และ V.2.0

6. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นล่าสุด V.2.0 และการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba