การจัดทำ Transfer Pricing Documentation รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8322

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ Transfer Pricing Documentation
รองรับการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• Update กฎหมายใหม่...เกี่ยวกับ Transfer Pricingรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทํา Transfer Pricing
• สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
• สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ Transfer Pricing ฉบับใหม่

2. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหมายความว่าอย่างไร
- การถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หมายความว่าอย่างไร

- งบการเงินสามารถแสดงได้หรือไม่ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

- การถือหุ้นของบุคคลธรรมดามีผลกับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

3. ใครบ้างที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันและประเด็นรายได้ 200 ล้านบาท
- กรณีบริษัทที่เป็นในเครือปิดกิจการ หรือโอน หรือควบรวมกิจการระหว่างปี ยังต้องจัดทำรายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่อยู่หรือไม่

- กรณีเป็นในเครือแต่มีธุรกรรมไม่ถึง 200 ล้านบาทยังต้องทำข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่หรือไม่

- รายได้ 200 ล้านบาทรวมรายได้ที่ยกเว้นภาษีด้วยหรือไม่

- กรณีได้รับเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีจะนำมาเป็นฐาน 200 ล้านบาทด้วยหรือไม่

4. กิจการในกลุ่มเดียวกันที่ต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอน หมายถึงรูปแบบใด

5. วิธีการหาราคาตลาดและการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับราคาให้สรรพากรยอมรับ

- กรณีกิจการเป็นธุรกิจที่มีในประเทศธุรกิจเดียวจะหาราคาตลาดอย่างไร

- กรณีที่หาราคาตลาดไม่ได้จริง ๆ สรรพากรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

6. ราคาที่สรรพากรยอมรับระหว่างบริษัทในเครือคือราคาใด สรรพากรนิยมใช้ราคาใดในการประเมิน
- Comparable uncontrolled price method (CUP)

- Resale price method (RPM)

- Cost plus method (CPM)

- Profit split method (PSM)

- Transactional net margin method (TNMM)

7. หลักการจัดทำ Transfer Pricing Documents เพื่อรองรับการตรวจสอบ

- Transfer Pricing Documents มีความสำคัญอย่างไร

- Transfer Pricing Documents ต้องทำทุกบริษัทหรือไม่

- การจัดทำ Local File, Master File, Country by Country Report จัดทำอย่างไร ใครเป็นผู้จัดทำ

- Master File, Country by Country Report จัดทำเองหรือไม่

8. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับราคาโอน

- กรณีสรรรพากรขอ Master File, Country by Country Report ต้องทำอย่างไร

- Local File, Master File, Country by Country Report จำเป็นต้องยื่นพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่

9. การยื่นข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาโอนล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement : APA) กับสรรพากร สรรพากรจะยังตรวจสอบอยู่หรือไม่
- ข้อดี-ข้อเสียของการยื่นข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาโอนล่วงหน้ากับสรรพากร

10. กรณียื่นรายงานพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 50 สามารถยื่นทาง Internet ได้หรือไม่ หรือต้องยื่นกระดาษ

- กรณีจัดทำรายงานไม่ทัน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบจะขอยื่นภายหลังได้หรือไม่
11. กรณีไม่จัดทำรายงานเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรจะมีโทษอย่างไร

12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยายบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba