Cases สำคัญที่เจ้าพนักงานประเมินภาษีมักตรวจสอบพร้อมวิธีการให้ปากคำ(ต.6)

รหัสหลักสูตร : 21/8031

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,955 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Cases สำคัญที่เจ้าพนักงานประเมินภาษี
มักตรวจสอบพร้อมวิธีการให้ปากคำ (ต.6)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• Cases การต่อสู้คดีที่ชนะสรรพากร
• Cases จุดเสี่ยงของการเรียกและไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการขายหรือให้บริการกับบริษัทในเครือ Transfer Pricing
• Cases การตรวจสอบรายการบวกกลับที่นักบัญชีต้องระวัง และผลกระทบกับการเสียภาษี

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. 9 Cases ประเด็นรายได้ที่สรรพากรตรวจสอบและวิธีการรับมือ
• Case 1. เมื่อสรรพากรเปรียบเทียบรายได้กับปีภาษีก่อนจุดที่นักบัญชีต้องเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับสรรพากร
• Case 2. ปัญหารายได้จากการทำ Barter ที่ไม่ได้รับรู้
• Case 3. ปัญหารายได้จากการส่งเสริมการขายประเด็นหลักที่นักบัญชีต้องระวัง
• Case 4. ปัญหารายได้ไม่สัมพันธ์กับต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (รายได้น้อยกว่ารายจ่าย)
• Case 5. การบันทึกบัญชีด้านรายได้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ
• Case 6. ปัญหาการให้ส่วนลดกับลูกค้า/บริษัทในเครือ สูงผิดปกติ
• Case 7. เมื่อสรรพากรให้เพิ่มรายได้ผลกระทบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิ่งที่นักบัญชีต้องระวัง
• Case 8. เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินแต่ไม่รับรู้กำไรเป็นรายได้
• Case 9. การตรวจสอบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ค่าจ้างพนักงานที่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับ

2. 12 Cases เป้าหมายใหญ่ “รายจ่าย” ที่เกิดขึ้นในกิจการกับประเด็นการตรวจและวิธีการตรวจภาคพิศดาร
• Case 1. รายจ่ายที่ต้องบวกกลับทุกครั้งเมื่อสรรพากรตรวจสอบ
• Case 2. ค่าตอบแทนกรรมการลักษณะอย่างไร สรรพากรให้บวกกลับ
• Case 3. โบนัสพนักงาน กรณีบริษัทขาดทุนลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• Case 4. ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้า ค่าตอบแทนกรณีพิเศษของกรรมการ
• Case 5. ไม่มีการบันทึกรายจ่ายข้ามรอบบัญชีเลย / ลงรายจ่ายเต็มจำนวนในรอบบัญชี
• Case 6. มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่ควรเกิดในขึ้นในกิจการ
• Case 7. เจาะบัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สรรพากรมองอย่างไร
• Case 8. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กับการให้บวกกลับของสรรพากร
• Case 9. มีรายจ่ายในการซื้อสินค้าสูง แต่รายได้ต่ำ
• Case 10. ส่งเสริมการขายการตรวจสอบรายจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและการหักภาษีณ ที่จ่าย
• Case 11. ค่าตอบแทนกรรมการสูงกับผลของการตรวจสอบของสรรพากรจะเป็นอย่างไร
• Case 12. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยจ่าย แต่มีการจ่ายในปีที่ถูกตรวจสอบ

3. 4 Cases การตรวจสอบรายการบวกกลับที่นักบัญชีต้องระวังและผลกระทบกับการเสียภาษี
• Case 1. รายจ่ายที่สรรพากรให้บวกกลับ ผลกระทบทางบัญชีภาษีในรอบบัญชีปัจจุบันและรอบบัญชีถัดไป
• Case 2. ภาษีที่เสียไว้ขาดตามแบบ ภ.ง.ด. 51
• Case 3. สรรพากรให้เพิ่มรายจ่ายต้องห้ามเพื่อเพิ่มยอดรายได้มีผลอย่างไร
• Case 4. ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกิน แต่ไม่ให้ขอคืนจะมีผลอย่างไร

4. วิธีการตรวจสอบภาษีแบบ “ย้อนเกร็ด” ผู้เสียภาษีของสรรพากร

5. ไม่ขอคืนภาษีที่เสียไว้เกินจะถูกตรวจสอบจริงหรือไม่

6. รายได้- รายจ่าย ที่สรรพากรให้เพิ่ม ทำให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจะกระทบกับงบการเงินหรือไม่

7. จุดตรวจเมื่อกระทบยอด ภ.ง.ด. 50 ภ.พ. 30 เเละ ภ.ง.ด. 53

8. 9 Cases จุดเสี่ยงของการเรียกและไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการขายหรือให้บริการ
กับบริษัทในเครือ Transfer Pricing

• Case 1. การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกันในราคาพิเศษ
• Case 2. การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างกันโดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน
• Case 3. การถ่ายโอนกำไรระหว่างกัน เพื่อการเลี่ยงภาษี
• Case 4. การให้ส่วนลดมากกว่าลูกค้ารายอื่น
• Case 5. การใช้พนักงานทำงานชุดเดียวกัน
• Case 6. การยืมเงินทดรองจ่าย
• Case 7. มีรายจ่ายเพิ่มแต่รายได้ลด
• Case 8. ทรัพย์สินลดแต่รายได้ไม่เพิ่ม
• Case 9. จ่ายปันผล แต่ไม่มีเงินสด ต้องกู้ธนาคาร

9. ถูกสรรพากรเรียกพบก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50, 51 สรรพากร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและนักบัญชี
ต้องเตรียมตัวอย่างไร


10. เทคนิคการให้ปากคำ (คำให้การ) กับเจ้าหน้าที่สรรพากร
• Case 1. ให้ปากคำอย่างไร ไม่ถูกสรรพากรประเมิน
• Case 2. การเตรียมตัว เอกสาร ข้อมูลในการให้ปากคำ
• Case 3. ข้อควรระวังเเละสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการบันทึกคำให้การ ต.6 ของเจ้าหน้าที่สรรพากร

11. ตัวอย่างการให้ปากคำ กับเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เป็นผลดีเเละผลเสียกับกิจการจากประสบการณ์
การทำงานจริงของวิทยากร

12. การจับเท็จของเจ้าหน้าที่สรรพากรจากการให้ปากคำของนักบัญชี

13. 5 Cases การต่อสู้คดีที่ชนะสรรพากร

14. ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• Case 1. การใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อ Software
• Case 2. การใช้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในทรัพย์สิน
• Case 3. การใช้สิทธิประโยชน์ด้านรายได้
• Case 4. การใช้สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba