Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing

รหัสหลักสูตร : 21/1733

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt,
e-Withholding Tax และ e-Filing


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

• เริ่มแล้ว “ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน” ของคุณจะถูกส่งให้ สรรพากรพร้อมเทคนิคการชี้แจงเมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจ
• วงจรของ e-Tax Invoice & e-Receipt > e-Withholding Tax > e-Filing
• รู้ทันการตรวจสอบภาษีจากการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับดอกเบี้ยเงินฝาก
• การตรวจสอบ และวิธีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย e-Payment พร้อมวิธีรับมือ
• กรณีใดไม่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานข้อมูลให้สรรพากร

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญและ Update!! พ.ร.บ. e-Payment
• Update!! หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อส่งเสริมการใช้ ระบบ e-Payment ที่ผู้ประกอบการพลาดไม่ได้

2. ธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
• ทำความเข้าใจกับคำว่า “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ”
• วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของกรมสรรพากรในยุคดิจิทัล
• การส่งข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชีรับโอน - ฝากเงิน เกิน 3,000 ครั้งต่อปี หรือ 400 ครั้ง ยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี กรณีใดไม่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานข้อมูลให้สรรพากร พร้อมวิธีการวางแผน
• สถาบันการเงินใดบ้าง และข้อมูลใดบ้างที่จะถูกนำส่งให้สรรพากร
• นับรวมทุกสถาบันการเงินหรือรายสถาบันการเงิน?, นับรวมทุกบัญชีหรือรายบัญชี?
• กรณีบัตรเครดิต นับตามรอบนำส่งหรือรายครั้ง
• กรณีเปิดบัญชีร่วม จะนับจำนวนครั้งการรับ-โอนอย่างไร
• เริ่มนับข้อมูลการรับโอน - ฝากเงิน เมื่อใด?
• การควบคุมบัญชีธนาคารโดยการปิดบัญชีก่อนข้อมูลถึงเกณฑ์ สรรพากรจะไม่ตรวจสอบ จริงหรือ?
• การเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อกระจายรายได้ไม่ให้ถึงเกณฑ์ จะปลอดภัยจากสรรพากรจริงหรือไม่
• ใคร? ที่จะถูกนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้สรรพากร บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล
• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้เสียภาษี
• ประเด็นการตรวจอบย้อนหลังของสรรพากร
• ข้อมูลอื่นนอกจากการรับ-โอนเงินที่สรรพากรสามารถตรวจสอบได้
• บทลงโทษกรณีไม่นำส่งข้อมูลให้สรรพากร
• ความเชื่อมโยงกันของการนำส่งข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3. e-Tax Invoice & e-Receipt
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีในรูปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt
• การยื่นรายการและเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• ประโยชน์ของ e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อช่วยลดปัญหาการปฏิเสธความรับผิดระหว่างคู่ค้า

4. e–Withholding Tax
• สาระสำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
• วิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง
• อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครเป็นผู้กำหนด
• ปัญหาและวิธีการแจ้งข้อมูลให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร? กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายจะทราบได้อย่างไร
ว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ โดยวิธีใด
• ความเหมือนและความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
• กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
• ความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax กับระบบกระดาษ ประเด็นเรื่องจุดตัดความรับผิด
ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของทั้งผู้จ่ายและผู้รับ
• e-Withholding Tax ดีต่อกิจการอย่างไร?

5. e-Filing
• การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

6. การวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการจากกฎหมาย e–Payment
• ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารเมื่อสรรพากรเรียกตรวจย้อนหลัง
• ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ
• กิจการสามารถใช้ระบบกระดาษและระบบ e-payment ควบคู่กันได้หรือไม่ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

7. เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนำกฎหมาย e–Payment มาใช้ใน
การจัดเก็บภาษี

8. แนวทางการตรวจสอบและวิธีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย e–Payment ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชี
ต้องทราบ

• การนำข้อมูลมาประมวลผลและประเมินเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการอย่างไรอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง?
• การเตรียมรับมือและแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรเมื่อกิจการอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ทำอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba