เข้าใจ VAT อย่างง่ายจากระดับล่างสู่ระดับบน ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ... เจ้าของกิจการ นักบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่ ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน VAT

รหัสหลักสูตร : 21/1172

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เข้าใจVAT อย่างง่ายจากระดับล่างสู่ระดับบนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ
เจ้าของกิจการ นักบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่ ผู้ที่ไม่มีความรู้ VAT


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

ท่านเคยหรือไม่? กับการเข้าสัมมนาในหลักสูตรอื่น หากพื้นฐานไม่แน่นจะทําให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆได้ยาก
แต่หลักสูตรนี้ จะวางรากฐานทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่มั่นคงให้กับท่าน อีกทั้งช่วยให้ท่านมีความพร้อมที่จะ
ต่อยอดในหลักสูตรอื่นและนําไปใช้งานจริงได้อย่างแน่นอน ฟันธง!!!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน VAT
- นักบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่
- เจ้าของกิจการ
- ผู้สนใจที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบ VAT หรือต้องการทำงานเกี่ยวข้องกับ VAT
- ผู้ที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน เน้นย้ำความถูกต้องที่จะไม่ถูกสรรพารกรประเมิน
- ผู้ที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์พื้นฐานก่อนการวางแผนภาษี

 


โดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบ VAT พื้นฐาน
• การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีได้ในกรณีใดบ้าง
• กิจการใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถขอเข้าอยู่ในระบบ VAT ได้
• การขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การขายสินค้าหรือการให้บริการทั่วไป
• การส่งเสริมการขาย
• ภาษีขาย
• ฐานภาษีการนำเข้าสินค้า

3. จุดความรับผิด (Tax Point) ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบ
• การขายสินค้า
• การให้บริการ
• การนำเข้า

4. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีขาย
• ภาษีซื้อ
• ภาษีซื้อต้องห้าม
• การเฉลี่ยภาษีซื้อพร้อมปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่เข้าใจง่าย

6. เครดิตภาษีและการขอคืนภาษี
• การนำเครดิตไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีการเสียภาษีและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
• การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

8. การออกใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ใบกำกับภาษี
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
• e-Tax Invoice By E-mail
• e-Tax Invoice/ e-Receipt
• ใบแทนใบกำกับภาษี
• ใบเพิ่มหนี้/ ใบลดหนี้

9. การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานเอกสาร
• รายงานภาษีซื้อ
• รายงานภาษีขาย
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
• การจัดทำรายงานกรณีเป็นตัวแทนหรือหน่วยขายที่เป็นร้านค้าย่อย
• การจัดทำรายงานที่แตกต่างจากรายงานตามปกติ
• คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานด้วยเอกสารจริง

10.อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
• อำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
• กำหนดเวลาในการประเมินภาษี

11.เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
• เบี้ยปรับ
• เงินเพิ่ม
• การคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม

12.สรุปทางเดินทางด้านเอกสารทางภาษีตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางด้วย Flow Chart ที่เข้าใจง่าย

13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba