เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/2930

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน
เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบการบันทึกบัญชี จะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ

2. การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้
- การทุจริตที่เกิดขึ้นจากผลการไม่กระทบยอดทางบัญชี
- กระทบยอดแล้วมีความผิดปกติควรทำอย่างไร
- การตรวจสอบ Statement กับ GL ตรงกันหรือไม่

3. การบันทึก “บัญชีพัก” จุดอันตรายที่ต้องระวัง

4. รูรั่วงานบัญชี
- การกระทบยอด Statement ธนาคาร
- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

5. ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

6. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริต

7. การกระทบยอดรายรับกับยอดรายจ่าย

8. การแนบเอกสารทางการเงินเพื่อการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบทำอย่างไรให้ง่ายต้องการบันทึก
บัญชีและการตรวจสอ

- การแยกหน้าที่ เช่น คนจ่ายเงิน (Cash control) คนดูแลทรัพย์สิน (Operation) คนอนุมัติ เพื่อการควบคุมที่ได้ผล
- การวางคนตรวจสอบ(Approval) กับ คนบันทึก (Recording) ควรจะเป็นคนละคนกัน

9. การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน(Fraudulent Statements)
- บันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป(Overstate or Understate)
- บันทึกบัญชีต่างงวด
- บันทึกรายรับปลอม,ปกปิดหนี้สิน / สร้างรายจ่ายเท็จ
- เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน ปกปิดตัวเลขสำคัญ
- ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้องโดยเจตนาทุจริต

10. ลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

11. การทุจริตที่พบจากการปฏิบัติงานบัญชี-การเงิน พร้อมวิธีจัดการและเทคนิคการป้องกัน
- ยักยอกเงิน
- ไม่นำเงินเข้าบัญชี
- นำใบ Pay in เก่ามาใช้และเจาะวันที่ในใบ Pay in เพื่อไม่ให้ตรวจสอบได้
- ยักยอกเงินสดที่มีการบันทึกรายการทางบัญชีแล้ว
- เงินสดในมือของพนักงานการเงิน
- เงินสดต้องนำเข้าธนาคาร แต่ไม่นำเข้า/นำเข้าไม่ครบ
- การยักยอกเงินสดที่ยังไม่บันทึกบัญชีขององค์กร (Skimming)
- การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)
- ไม่บันทึกรายการขาย หรือบันทึกแต่บันทึกต่ำกว่าที่เป็นจริงแล้วยักยอกเงิน
- บันทึกขายแล้วตั้งเป็นลูกหนี้ไว้แต่เงินสดจริงแต่ไม่นำเงินเข้าบริษัท
- ตั้งลูกหนี้ค้างจ่าย แต่ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว
- ขอตัดหนี้สูญลูกหนี้ค้างจ่าย โดยไม่มีการติดตามลูกหนี้
- รับงานที่ยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินเต็ม
- ไม่มีการต่อรองราคา เพื่อหวังค่าส่วนแบ่งจากผู้ขาย
- จ่ายเงินให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีการจ้างงานหรือซื้อสินค้า/บริการกันจริง
- จ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีตัวตน
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้มากกว่าที่เป็นจริง
- เรื่องเดียวกันแต่ทำเรื่องเบิกหลายครั้ง
- แก้ไขชื่อผู้รับเงิน
- ปลอมใบเสนอราคา
- นำบุคคลใกล้ชิดมารับงาน และสั่งซื้อสั่งจ้างในราคาสูง
- ปลอมลายเซ็นต์ผู้อนุมัติโดยไม่มีอำนาจ

12. เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบทุจริตและการป้องกันการทุจริตที่ได้ผลอย่างจริงจัง

13. จุดบ่งชี้การทุจริต

14. การชดใช้ การเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับพนักงานและการดำเนินดคี
ทั้งทางแพ่งทางอาญากับ

15. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในองค์กร

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba