เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน : Double Taxation

รหัสหลักสูตร : 21/8301

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เคล็ดไม่ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน Double Taxation

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน [OECD]

2. ความสัมพันธ์ของ “ถิ่นที่อยู่” กับ “สถานประกอบการถาวร”

3. “สถานประกอบการถาวร” มีความสำคัญอย่างไร

4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร [PE]

 • Asset
 • Agency
 • Activity

5. ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนได้

 • ผู้มีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
 • ประเทศที่ไปนั่งเซ็นสัญญา
 • ผู้ที่มีรายได้
6. สำนักงานตัวแทน กับ สำนักงานสาขาต่างกันอย่างไร

7. ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ

 • Branch
 • Representative office
 • Regional
 • Office
 • Dependent agent
 • Subsidiary
 • Distributer
 • Joint Venture
 • Consortium

8. ทำสัญญากับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ประโยชน์อย่างไร

9. การเก็บภาษีจากกำไรสุทธิ [Business Profits]

10. การยกเว้นเงินได้จากการลงทุน

 • ดอกเบี้ย
 • เงินปันผล

11. ปัญหาจากการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ

 • ค่า “สิทธิ” กับ “ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม” ความเหมือนที่แตกต่าง
 • การจ่าย Royalty, Know How, Copyright
 • ปัญหาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องรวมค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานที่เข้ามาสอนงานลงโปรแกรมติดตั้งเครื่องจักรให้ด้วยหรือไม่
12. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระและไม่อิสระ

13. การจ่ายเงินได้ให้กับนักแสดง นักกีฬา นักศึกษา อาจารย์ ค่าป่วยการของกรรมการ (director’s fees)

14. พิจารณาอย่างไรว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 หรือใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน

15. ปัญหาในการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน

 • ปัญหาการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน อ่านอย่างไรให้เข้าใจ
 • ทำอย่างไรให้เข้าใจอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ง่ายและถูกต้องตามสรรพากร

16. การขจัดภาษีซ้ำซ้อน (Elimination of Double Taxation) มีวิธีขจัดอย่างไร
 • กรณี DTA ขัดแย้งกับประมวลรัษฎากรจะใช้กฎหมายใด

17. เมื่อไรจะยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

18. บริษัทอยู่ในประเทศนอกอนุสัญญาแต่มีผู้ถือหุ้นกว่า 50% อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนจะใช้สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่

19. บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนและมีสาขาที่ต่างประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยหรือไม่

20. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน บรรทัดต่อบรรทัด

21. การอ่านประเภทเงินได้ ตามข้อบท DTA
 • เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ – เงินได้จากกำไรสุทธิ
 • เงินได้จากการขนส่งทางเรือและอากาศยาน – เงินได้จากเงินปันผล
 • เงินได้จากดอกเบี้ย – เงินได้จากค่าสิทธิ
 • เงินได้จากผลได้ขาดทุน – เงินได้จากบริการส่วนบุคคล
 • เงินได้จากค่าป่วยการกรรมการ – เงินได้ของนักแสดงและนักกีฬา
 • เงินได้จากเงินบำนาญ - เงินได้ของศาสตร์จารย์ ครู นักวิจัย
 • เงินได้นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม - เงินได้อื่นๆ
22. กรณีการอ้างสิทธิ DTA ของผู้มีถิ่นที่อยู่

23. กรณีการเสีย CIT ของนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่มี DTA

24. สิทธิเก็บภาษีของเงินได้ตามข้อบท DTA

25. การขจัดภาษีซ้อน
 • ประเทศที่มี DTA
 • ประเทศที่ไม่มี DTA
 • วิธีใช้เครดิตภาษี
26. ทิศทางการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในอนาคต Multilateral Instrument(MLI)
 • MLI คืออะไร โครงสร้างเป็นเช่นไร วัตถุประสงค์คืออะไร
 • MLI เกี่ยวข้องและส่งผลอย่างไร กับ DTA
 • MLI เป็นการบังคับหรือเป็นทางเลือก
 • MLI ทำให้ผู้เสียภาษีต้องปรับตัวอย่างไร
27. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba