การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักร

รหัสหลักสูตร : 21/3461/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• Update การขอ VISA

วิทยากรโดย พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา VISA

1. SMART VISA บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
• คนต่างด้าวประเภทใด? มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราช อาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
• ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้กี่ปีโดยไม่ต้องตรวจลงตรา
• อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเท่าไหร่?
2. สาระสำคัญและหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3. ตัวอย่างหนังสือเดินทางที่ใช้ในปัจจุบัน
4. วีซ่าประเภทของคนอยู่ชั่วคราว (NON Immigrant VISA) มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
5. ตัวอย่างตราประทับหนังสือเดินทางในหนังสือเดินทาง
6. คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา ตม.86
7. แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าวตม.47
8. รายชื่อประเทศที่สามารถยื่นแบบคำขอรับการตรวจลงตรา ประเภท Visa on Arrival (TR-15)
9. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาต ให้อยู่ได้ 30 วัน (ผ.30)
10. ประเทศที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับการตรวจจากสถานทูต ไทย ประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน
มีกี่ประเภท
11.การตรวจลงตรา VISA มี 9 ประเภทอะไรบ้าง
12.หน้าที่ของคนต่างด้าวในการดำเนินการขออนุญาต จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง
13.หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ และเอกสารหลักฐานแบบฟอร์ม อะไรบ้าง
• ประกอบธุรกิจ
• ปฏิบัติงาน
• ผู้ติดตาม (บุตร ภรรยา สามีบิดา มารดา)
• ใช้ชีวิตบั้นปลาย
• ศึกษาในสถานศึกษา ฯลฯ
14.อัตราค่าธรรมเนียม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Immigrant Current Fees ที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
15.การขอ Re-Entry Permit ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นกรณี ต่างๆ หรือการเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราว
16.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 327/2557 เรื่องหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว
ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
• กรณีเพื่อการลงทุน ให้อนุญาตต่อครั้งได้กี่ปี
• กรณีการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้าน
• กรณีลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
• กรณีเพื่อการท่องเที่ยว อนุญาตครั้งละไม่เกินกี่วัน แต่รวม แล้วไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
• กรณีเป็น ครู / อาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ให้อนุญาตต่อครั้งได้กี่ปี
• กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย อนุญาตต่อครั้งได้กี่ปีและมีหลัก เกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

4,000 + Vat 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป

4,700 + Vat 329 = 5,029 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba