Top Story ปัญหาบัญชีและภาษีสำคัญ นักบัญชีต้องทราบ พร้อมวิธีจัดการแก้ไข

รหัสหลักสูตร : 21/1951

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Top Story ปัญหาบัญชีและภาษีสำคัญ นักบัญชีต้องทราบ
พร้อมวิธีจัดการแก้ไข


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 1 ชม. อื่นๆ 5 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 1 ชม. อื่นๆ 5 ชม.

- จับกระแสการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2563
- การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวด การปิดบัญชี
- หลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สำคัญ สินค้าคงเหลือ
-  วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี
- การจ่ายค่า Royalty ให้บริษัทในไทยและต่างประเทศ
- ปัญหาการคำนวณภาษี ผละกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- โปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายพิเศษ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ ที่ปรึกษา
- ของขวัญ ของรางวัล งานปีใหม่ ท่องเที่ยว

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. จับกระแสการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2563

2. หลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สำคัญ
- สินค้าคงเหลือ ปัญหาการตีราคาสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปัญหาในการค่าตัดจำหน่าย
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปัญหาในการคำนวณค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
- ลูกหนี้การค้า ปัญหาการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายการและเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
- การจัดทำบัญชีและงบการเงินเพื่อเสียภาษี
- เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และวิธีการตรวจสอบ
- ความสำคัญของงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่มีผลต่อการตรวจสอบของสรรพากร
- ปัญหาการบันทึกบัญชีช่วงสิ้นปี ที่มีผลกระทบต่อการเสียภาษี

4. การปรับปรุงรายการบัญชี และเทคนิคการปิดบัญชี
- รายได้รับล่วงหน้า
- รายได้ค้างรับ
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
- หนี้สงสัยจะสูญ
- ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การยกยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้
- ปัญหาการคำนวณภาษี ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- เอกสารการปิดบัญชี

5. วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี

6. ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

- โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สิ้นปี
- ของขวัญ ของรางวัล งานปีใหม่ ท่องเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ ที่ปรึกษา
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน โบนัสพนักงาน พร้อมประโยชน์อื่นๆ ที่นายจ้างได้ให้กับลูกจ้างตอนสิ้นปี

7. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวัง
- การวางระบบเอกสารและการแก้ปัญหารายจ่ายไม่ให้บวกกลับ
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
- ปัญหาค่ารับรอง รายจ่ายส่วนตัวกรรมการ ผู้บริหาร
- รายจ่ายที่ไม่มีบิลสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
- เงินใต้โต๊ะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ แต่ไม่มีเอกสารจากภายนอก

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Top Story ปัญหาบัญชีและภาษีสำคัญ นักบัญชีต้องทราบ พร้อมวิธีจัดการแก้ไข (12 ธันวาคม 2562)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1:0 5:0 1:0 5:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba