เจาะปัญหา Case study ด้านการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 24/4010/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

  • ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

1. กรณีจ้างผู้รับเหมา แล้วมีการหักเงินค่าผลงาน 5 % ทางด้านผู้จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
2. เช่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่แทนอาคารเก่าในช่วงที่กำลังก่อสร้างอาคารใหม่ ค่าเช่าตู้อคนเทรนเนอร์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้หรือไม่
3. การซื้ออาคารพร้อมที่ดิน จะคำนวณมูลค่าอาคารและที่ดินอย่างไร
4. กรณีกิจการส่งออก มีลูกค้าบางรายจะโอนเงินเป็นค่าสินค้ามาก่อนและทยอยให้บริษัทส่งมอบสินค้าให้กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อไหร่
5. การสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และอยู่อาศัยด้วยจะบันทึกบัญชีอย่างไร
6. การนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจะบันทึกบัญชีอย่างไร
7. กิจการมีการเช่าช่วงที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุ่นเวียนและมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึกหรือปรับปรุงบัญชีอย่างไร
8. กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร
9. สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ได้มาไม่ได้ จะทำอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ
10. การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น – ลดลงจะบันทึกบัญชีอย่างไร
11. การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม่ อย่างไร
12. ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของอาคารหรือไม่อย่างไร
13. ทำสัญญาเช่าอาคารปีต่อปี ค่าซ่อมแซม ตกแต่งอาคารเช่า จะลงบัญชีอย่างไร
14. นิติบุคคลดำเนินธุรกิจทางการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ ต้นพันธุ์ ต้นกล้า ต้องตัดค่าเสื่อมหรือไม่ อย่างไร

  • สินค้าคงเหลือ

15. กรณีสินค้าล้าสมัย และวัตถุดิบไม่เคลื่อนไหวนานกว่า 1 ปีจะบันทึกบัญชีอย่างไร
16. กิจกรรมรับจ้างผลิตตามคำสั่งลูกค้า โดยกิจการซื้อวัตถุดิบแต่ไปจ้างผลิตต่อไม่มีการเก็บสต๊อกสินค้า รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชี
17. ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี จะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร
18. ในกรณีที่บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้ว ซึ่งเกิดจากการทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อนปีปัจจุบัน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร และมีผลกระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
19. การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรู้อย่างไร
20. การจัดทำบัญชีสินค้าจะต้องจัดทำลักษณะใดจึงจะถูกต้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชี 17. กิจการสินค้าจากต่างประเทศและนำเข้าสินค้ามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Pointกิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
21. ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไปตรวจสอบสินค้าทั้งในและต่างประเทศจะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินค้าหรือไม่
22. การบันทึกบัญชีสินค้าที่ซื้อมาเพื่อส่งเสริมการขาย

  • ต้นทุนการกู้ยืม

23. กิจการได้กู้เงินนอกระบบมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพราะไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7 เท่าของอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด กิจการสามารถนำเงินกู้และดอกเบี้ยนอกระบบมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
24. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่
25. การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร แต่ผู้บริหารนำเงินไปใช้ส่วนตัว จะนำดอกเบี้ยบันทึกบัญชีได้หรือไม่
26. บริษัทมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ย ในปี 2555 ถูกทางสรรพากรประเมินภาษีจากดอกเบี้ยจะถือเป็นความผิดพลาดที่สำคัญหรือไม่ บริษัทต้องรับรู้รายการที่เกิดขึ้นอย่างไร
27. กู้ยืมเงินกรรมการโดยไม่เสียดอกเบี้ย จะบันทึกบัญชีอย่างไร
28. เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชี และนำมาใช้ส่วนตัวโดยไม่มีรายละเอียดว่านำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง อยากทราบว่ารายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ และจะปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องอย่างไร
29. กิจการไม่ได้บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารไว้ในงบการเงินปีก่อนปีปัจจุบัน แต่พบข้อเท็จจริงดังกล่าวในปีปัจจุบัน จะต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

  • เช่าซื้อ ลีสซิ่ง

30. การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรและวิธีการบันทึกบัญชี
31. ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยได้รถยนต์มาจากการเช่าซื้อ ณ วันที่เช่าซื้อถือว่ากิจการเป็นเจ้าของสินทรัพย์แล้วหรือไม่ และกิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร
32. ขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ หรือให้เป็นส่วนลดจะบันทึกบัญชีอย่างไร
33. กิจการให้เช่าซื้อรถยนต์นั่ง โดยจ่ายค่าเช่าซื้อเดือนละ 36,000 บาท เป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อสิ้นสุดสัญญากิจการต้องจ่ายเงินซื้อรถยนต์ดังกล่าวในราคาเท่ากับราคาตลาด รถยนต์ดังกล่าวจะบันทึกบัญชีอย่างไร
และเมื่อสิ้นสุดสัญญากิจการจะบันทึกบัญชีอย่างไร

  • ค่าใช้จ่าย

34. ซื้อสินค้ามาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายทางอินเตอร์เนต โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน แต่มีใบ Pay-in ชำระค่าสินค้า จะบันทึกบัญชีอย่างไรและเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่
35. ได้รับใบแจ้งหนี้ข้ามปี แต่ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจะบันทึกบัญชีอย่างไร
36. ซื้อรถมาในนามบุคคล ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้จัดตั้งบริษัท และนำรถดังกล่าวมาใช้ในงานของบริษัท ในกรณีนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
37. ยืมรถกรรมการ , พนักงานมาใช้ในกิจการ ค่าใช้จ่ายจะบันทึกบัญชีอย่างไร

  • การด้อยค่าของสินทรัพย์

38. กิจการได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ภายหลังที่มีข้อบ่งชี้รายการขาดทุนดังกล่าวได้หมดไปหรือลดลง กิจการจะสามารถกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าได้หรือไม่ อย่างไร
39. หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะทำให้เชื่อว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการจะสามารถหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานสำหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพย์จากแหล่งใดบ้าง
40. กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่ อย่างไร

  • ประเด็นด้านอื่นๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

41. วิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น มูลค่าในการเรียกเก็บมูลค่าหุ้นครั้งแรก และจะขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีได้หรือไม่
42. เอกสารเรียกเก็บเงินชำรุดเสียหาย สูญหายกิจการจะแก้ไขโดยการตัดหนี้สูญได้หรือไม่
43. ลูกหนี้การค้าเป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นเวลานานมากในทางบัญชีตัดเป็นหนี้สูญได้หรือไม่และประมวลรัษฎากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
44. กิจการมีเงินลงทุน ทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายกิจการจะต้องมีการปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่อย่างไร
45. การเปิดเผยงบการเงินกรณีมีผลขาดทุน หรือมีผลกำไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร
46. กิจการจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนปีปัจจุบัน แต่เจ้าหนี้การค้ายังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน กิจการต้องปรับปรุงบัญชี เงินฝากธนาคารหรือไม่ อย่างไร
47. การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ (Business Combination) เป็นการซื้อกิจการกรณีโอนกิจการ (Merger) และ กรณีควบรวมกิจการ (Consolidation) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
48. กิจการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศเป็นเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและต่อมาได้รับการชำระหนี้ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน ดังนั้น ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาได้หรือไม่ หากไม่ได้ควรถือเป็นอะไร
49. การปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้ตั๋วเงินทั้งจำนวนให้แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
50. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีอย่างไร
51. การบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้จากการฝากขาย
52. ทำเอกสารประกอบการลงบัญชีของเดือนธันวาคมสูญหาย แต่สามารถขอให้ร้านค้าออกเอกสารให้ใหม่ได้ดังนั้นจะต้องแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือไม่ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
53. กรณีกิจการได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฏหมายจากร้านค้า กิจการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่ อย่างไร
54. บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
55. เงินเพิ่มค่าอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการอุธรณ์ จะบันทึกบัญชีอย่างไร
56. ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการขายอาหารด้วยในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไร และใช้ชื่อบัญชีอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการให้บริการในส่วนจของสปาด้วยหรือไม่
57. หนี้สินที่สามารถประมาณค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อไหร่ ควรทำอย่างไรควรจะบันทึกบัญชีหรือไม่ หรือควรจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบอย่างไร
58. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba