การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด พร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชี (จ.สมุทรปราการ)

รหัสหลักสูตร : 24/4025/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการวางระบบบัญชี อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

- การปรับปรุงระบบบัญชีเดิมให้ทันสมัย

- จัดผังบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

2. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีลูกหนี้ ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

- เทคนิคการบันทึกบัญชีลูกหนี้

- วิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญอย่างถูกต้อง

- กลยุทธ์การควบคุมลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน และการบริหารต้นทุน เพื่อการวางแผน

และตัดสินใจ

- เทคนิคการวางระบบบัญชีต้นทุน

- เทคนิคและวิธีการในการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

4. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการจัดทำงบการเงินข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย

- ผลกระทบจากงบการเงินต่อการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไข

- เมื่อกิจการมีการแก้ไขการนำเสนองบการเงินหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน

กิจการต้องปฏิบัติอย่างไรและต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างไร

5. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ และการตรวจนับสินค้า เพื่อลดความผิดพลาด

- แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้อง

- ปัญหาด้านการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่นักบัญชีต้องระวังเป็นพิเศษ

6. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการรับรู้รายได้ จากการขายสินค้า,การให้บริการ

และกรณีอื่นๆ

- การจัดประเภทรายได้มีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ

- ประเด็นปัญหาของการรับรู้รายได้ที่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและแนวทางการแก้ไข

- การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการบัญชี

7. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชี

- ประเด็นปัญหาในการรับรู้ต้นทุน และวิธีการแก้ไขปัญหา

- วิธีการพิจารณาในการคิดค่าเสื่อมราคาตามสภาพธุรกิจ

- การตีราคามีผลกระทบอย่างไรต่อกำไรของธุรกิจ

8. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเตรียมเอกสารเพื่อการสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

- การวิเคราะห์และบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง

- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบ

- วิธีการให้ข้อมูลทางบัญชีกับผู้สอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้อง

- การเตรียมงานบัญชี เพื่อเตรียมตัวในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

ห้องสัมมนาบางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba