การบันทึกบัญชีรายได้เเละค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 24/4104/24

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  • การรับรู้รายการ และ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานฉบับใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15)

1.งบกำไรขาดทุนการเลือกรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ

2.การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

3.ปัญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

4.รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี

5.รายได้ที่ได้รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่รับรู้รายได้ สามารถทำได้หรือไม่ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

6.รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชขีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องรับรู้และวิธีปฏิบัติในทางบัญชี

  • การรับรู้รายได้ในกรณีต่างๆ แยกประเด็นตามธุรกิจ และสัญญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16)

7.การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ

8.การรับรู้รายได้อื่นทั่วไป เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

9.กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

10.กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

11.กิจการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อยางไรให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชี

12.ประเภทของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีมีอะไรบ้าง

13.เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร

  • ลูกหนี้และการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

14.ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ทวงถามจนถึงที่สุดไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี

15.ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ชำระเงินบางส่วน สวนที่เหลือไม่ชำระเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร

16.บัญชีลูกหนี้ของกิจการติดลบ ต้องตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างไร

  • สินค้าคงเหลือและการตรวจนับ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2)

17.กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก กิจการควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร

18.การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิมากน้อยเพียงใด

19.กิจการมีสินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมสภาพต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

20.ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือไม่

  • ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้จ่าย

21.ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการขาย หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร

22.หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร

23.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของกิจการ

24.เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันจะต้องปฏิบัติในการบันทึกบัญชีอย่างไร

25.ค่าปรับหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากชำระเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้าทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

26.ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

27.การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

  • ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23)

28.อะไรบ้างที่ถือเป็นต้นทุนการกู้ยืมตามมาตรฐานการบัญชี

29.มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือ ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่าย

  • กำไรต่อหุ้น (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33)

30.หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรต่อหุ้นพื้นฐาน

31.กำไรต่อหุ้นปรับลด

32.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

33.ปัญหาการคำนวณกำไรต่อหุ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร

34.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ :
02 909-1421-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba