เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องพบจากการปฏิบัติงานจริง (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 24/4519/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ส่วนสำคัญของปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องทราบและต้องระมัดระวัง
- ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
- ปัญหาการจัดทำรายงานภาษีอากรที่จำเป็นเพื่อลดข้อโต้แย้ง
- ปัญหาของรายการที่สำคัญในงบการเงิน ที่สรรพากรมักเพ่งเล็งและตรวจสอบ
2. ปัญหาของรายได้และรายจ่ายที่มักถูกสรรพากรประเมิน
- ปัญหาของเอกสารประกอบการลงรายจ่าย ใบกำกับภาษี บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน
- ปัญหาการรับรู้รายได้ทางภาษีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
- รายได้หลักและรายได้อื่นประเด็นความผิดที่มักถูกประเมิน
- ประเด็นด้านรายจ่ายที่กิจการเสียภาษีอากรผิดพลาดและมีความเสี่ยงที่จะถูกประเมิน
3. ปัญหาของการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการถูกประเมิน
- หลักการพิจารณาว่า อย่างไรหัก 3% อย่างไรหัก 5% หรือ อย่างไรหัก 1%
- หากนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาดจะต้องปฏิบัติอย่างไร หักขาด หักเกิน หักแล้วนำส่งไม่ครบ
- ปัญหาของการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน
4. แนวทางการใช้ระบบ e-Paymant e-Receipt และ e-Tax Invoice
5. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในปี 2562 ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้เพิ่ม
6.แนวทางการตรวจสอบภาษีด้วยระบบใหม่ ที่สรรพากรจะใช้ในการประเมินภาษีปี 2562

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สัมฤทธิ์ ยางงาม

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ :
02 909-1421-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba