การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/2726

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อ.รุจิรัตน์  ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน
1. โครงสร้างองค์กรและภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย/แผนกบัญชีและการเงิน
- โครงสร้างองค์กรของฝ่าย / แผนกบัญชีและการเงิน
- ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกบัญชี
- ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกการเงิน
2. คุณสมบัติและความผิดชอบของการเงินและแคชเชียร์คืออะไร
3. สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงินและแคชเชียร์
4. การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินในยุคปัจจุบัน
5. การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า
6. ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและแคชเชียร์
7. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญมีประเด็นอะไรบ้าง
8. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร
9. การวางระบบและการจัดระบบเอกสารของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน ให้สอดคล้องและถูกต้อง
10. รูปแบบของการรับเงินที่ง่ายต่อการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพ
- การรับเงินจากการขายเงินสด
- การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
- การรับชำระเงินทางไปรษณีย์
- การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน - การรับชำระเงินสดโดยลูกค้ามาชำระเอง
- การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร
- การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
- การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเตอร์เน็ต
- การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์
1. การวางระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านงานการเงินและแคชเชียร์
- การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินสดย่อย
- การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินทดรองจ่าย
- การวางระบบควบคุมภายในด้านรายได้และบริหารลูกหนี้
- การค้า การวางระบบควบคุมภยในด้านจัดซื้อ
- การวางระบบควบคุมภายในด้านรายจ่ายและบริหารเจ้าหนี้การค้า
2. วิธีสังเกตและการตรวจสอบเอกสารการทุจริตทางการเงินที่สำคัญ
3. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance )

ปัญหาที่มักพบและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกร็ดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์
1. ความสำคัญในการจัดทำกระทบยอดบัญชีธนาคาร
2. สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของแคชเชียร์
3. การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงสภาพล่องในการบริหารเงิน(Treasury Finance Management)
4. แผนกการเงินกับการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการขยายตัวของกิจการ
5. การประมาณการงบกำไรขาดทุนเพื่อการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดประจำปีอย่างไร
6. ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางบัญชี และ Cash flow finance
7. การเตรียมข้อมูเพื่อการวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินที่สำคัญรายงานผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ
8. การทำรายสภาพคล่องทางด้านการเงินและตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba