ประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชีในการปิดงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงินปี 2562 (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 24/4029/14

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1.การเตรียมข้อมูลการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- ข้อควรระวังในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนปิดงบการเงิน

- ปัญหาการจัดทำและนำเสนองบการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

- ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้า บริการ กิจการอุตสาหกรรม ค้าปลีก และค้าส่ง

1.1จุดพิจารณาเกี่ยวกับรายการที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน

- บัญชีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ปริมาณและความสมดุลของรายการ

- บัญชีลูกหนี้การค้า กับบัญชีรายได้ จุดที่ควรพิจารณาความสำคัญของรายการและการตัดจำหน่าย

- บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ มีหลักอย่างไรในการพิจารณา

- บัญชีสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่มักพบเมื่อปิดบัญชี

- บัญชีสินทรัพย์ถาวร ประเด็นใดบ้างที่ได้รับการทบทวนรายการ

- บัญชีหนี้สิน การประมาณการหนี้สิน รายจ่ายค้างจ่าย หนี้สินระยะยาว การพิจารณารายการ และเกณฑ์การพิจารณา

2.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชี

ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

- แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

- แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปีก่อน

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินย้อนหลังในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาด

เปลี่ยนแปลงประมาณการในรอบบัญชีปัจจุบัน

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ

- วิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

- ปัญหาหนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน

- ความแตกต่างของรายการหนี้สงสัยจะสูญตามหลักการปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี กับหลักการภาษีอากร

ผลกระทบที่นักบัญชีควรทราบ

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

- ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด

- แนวปฏิบัติในการใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

- กิจการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด

- การกลับรายการของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดและรับรู้ต้นทุนขาย

- ความแตกต่างของรายการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กับความแตกต่างของหลักการภาษี

ผลกระทบของการปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

- ปัญหาการแลกเปลี่ยนและการตีราคาสินทรัพย์

- การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังในการปิดบัญชี

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- การตั้งประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแนวปฏิบัติที่สำคัญ ผลกระทบและจุดที่ต้องพิจารณาในการตั้งประมาณการ

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

- หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานฉบับใหม่

- การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS

* หลักการในการวัดมูลค่ารูปแบบต่างๆ

* ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อด้อยค่าสะสม

* ราคาทุนปัจจุบัน (ราคาเปลี่ยนแทน)

* มูลค่ายุติธรรม

* มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

* มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

- ข้อควรพิจารณาก่อนการปิดงบการเงิน และปิดบัญชี

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

สถานที่

โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น (จ.ชลบุรี)
206 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง พัทยา ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ :
038-420281
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba