e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์

รหัสหลักสูตร : 21/5127

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?

3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับ
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควรทราบ

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค ละผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อน
ย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
4.2 ความจำเป็นของระบบการชำระเงินและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินต้องทราบ

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ

6. สรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด

7. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
7.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
7.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
7.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
7.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

8. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
8.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
8.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
8.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
8.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?

9. Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
9.1 ลักษณะและกระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของธนาคารพาณิชย์
9.2 การออกหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และออกสำเนาให้หน่วยงานผู้ชำระเงิน
9.3 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยงานเป็น PDF ไฟล์
9.4 หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และส่วนของผู้ถูกหัก,
แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งใบปะหน้า พร้อมใบแนบแยกตาม ภงด.แต่ละประเภท และรายงาน
ข้อมูลการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบรายวัน
9.5 ระบบการนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรแทนหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
พร้อมชำระภาษีตรงเข้าบัญชีของกรมสรรพากร
9.6 การติดตามสถานะการชำระภาษี

10. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba