e-Learning การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/006/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 600 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 600 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ
 • เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน
 • ความยาว 8 ชั่วโมง 20 นาที
บทที่ 1 สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง
 • การจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
 • การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการคำนวณกำไรสุทธิ
 • รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ
 • ภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
บทที่ 2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ
2.1 รายได้และการรับรู้รายได้
 • รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 • รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้
 • รายได้ที่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีถือเป็นรายได้
 • รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.2 รายจ่าย
 • รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
 • รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
 • ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานและเงินยืมบริษัทในเครือ
 • รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
 • รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา
 • รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • สินทรัพย์และประเภทของสินทรัพย์
 • ความหมายและการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 • การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์
 • การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 • ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 • รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน
 • ทรัพย์สินสูญหายใช้การไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
บทที่ 4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
 • ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
 • ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือและปัญหาในการตีราคา
 • ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน
 • การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
 • กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากสต็อกจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามประมวลรัษฎากร
บทที่ 5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
 • ความหมายและความสำคัญของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
 • วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
 • การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกบัญชี
 • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
 • หนี้สูญได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี
 • การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
บทที่ 6 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51)
บทที่ 7 การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
บทที่ 8 การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50
บทที่ 9 ข้อควรระวังมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 10 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
หลักเกณฑ์ในการเรียน
 • ระยะเวลาเรียน 60 วัน
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ
 • ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (27 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
 • สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
 • เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที
หมายเหตุ
 • สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
 • นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dharmniti e-Learning
เข้าสู่เว็บไซต์ : www.e-learningdst.com
โทร : 02-555-0930-2
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 5:30 0.00 3.00 0.00 5.50

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba