Accounting & Taxation Update ล่าสุดเรื่องที่นักบัญชีต้องรู้ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4932/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,926 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,461 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

Account (ช่วงเช้า)

1. Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่สำคัญและใช้ในปัจจุบัน
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
3. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่อาจปรับปรุงใหม่
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้มาตรฐานใหม่กับการปรับปรุงทางภาษีอากร

TAX (ช่วงบ่าย)

1. Update กฎหมายใหม่ทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี
2. Update ค่าใช้จ่าย ช่วงสิ้นปีของกิจการที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง
- ค่ารับรอง งานเลี้ยงปีใหม่ ของขวัญของรางวัล
- โบนัสพนักงาน กรณีกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิ และกรณีกำหนดจ่ายจากกำไรขั้นต้น
3. Update การเสียภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
4. กฎมหายใหม่และมาตรการทางภาษีในยุคดิจิทัลของกรมสรรพากร
5. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี
6. การใช้โปรแกรม My Tax Account ของกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
7.คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 3

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
อาจารย์ภักดี ลิ่มบุตร

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba