ปัญหาการสำแดงราคาที่มักถูกศุลกากรตรวจสอบ**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8628

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ ราคาศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

2. สิทธิของผู้นำเข้าภายใต้การกำหนดราคาศุลกากรและการเลือกวิธีการกำหนดราคาศุลกากรตามกฎหมาย

3. Update การกำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ของ GATT ศุลกากรทั้ง 6 วิธีโดยกรมศุลกากรไทย พร้อมกรณีศึกษาในแต่ละวิธี

- ราคาซื้อขายที่นำเข้า (Transaction Value of Imported Goods)

- ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction Value of Identical Goods)

- ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction Value of Similar Goods)

- ราคาหักทอน (Deductive Value Method)

- ราคาคำนวณ (Computed Value Method)

- ราคาย้อนกลับ (Fall Back Method)

4. ประเด็นการปรับราคาศุลกากร กรณีสำแดงราคาผิดพลาด

- ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ที่ไม่บวกเข้าไปในราคาสินค้าที่นำเข้า

- ค่าบำเหน็จตัวแทนและนายหน้าที่จ่ายหลังจากขายสินค้าแล้ว

- ค่าภาชนะบรรจุ ค่าบรรจุหีบห่อ และค่าวัสดุหรือบริการ ที่เกิดขึ้นก่อนการนำเข้า

- ส่วนลด ดอกเบี้ย ที่ได้หลังการขายสินค้าแล้ว

5. กรณีที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าสิทธิ์ (Royalty Fee) กรณี เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) สิทธิบัตร (Patent) และลิขสิทธิ์ (Copyright) ที่มาจากการสำแดงราคาผิดพลาด

- กรณีไม่สามารถคำนวณค่าสิทธิได้ในขณะผ่านพิธีการ ควรปฏิบัติอย่างไร

- กรณีนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่มี Software ติดตั้งมาด้านในตัวเครื่อง

- ในกรณีที่ให้เจ้าหนี้แยกค่า Software ออกมาต่างหาก กับการรวมยอด ต้องสำแดงราคาอย่างไร

- การนำเข้า Software

* โดยการ Download – ข้อพึงพิจารณาเพื่อเตรียมหลักฐานพิสูจน์การ Download ต่อศุลกากร

* โดยมีสื่อบันทึกนำเข้าทาง EXPRESS CONSIGNMENT/COURIER

- สินค้าที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์/ เครื่องหมายการค้า/ค่าสิทธิ์ต่างๆแต่ไม่ได้สำแดงในเวลาที่นำเข้าหรือส่งออก สินค้า

6. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าสิทธิที่ออกแทนเมื่อนำเข้าสินค้าจะต้องนำภาษีที่ออกแทนนั้นมาเป็นค่าสิทธิด้วยหรือไม่

7. แนวทางการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยกรณีค่าสิทธิที่ต้องนำไปรวมในราคาศุลกากร

8. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าสิทธิที่ออกแทนเมื่อนำเข้าสินค้าจะต้องนำภาษีที่ออกแทนนั้นมาเป็นค่าสิทธิด้วยหรือไม่

9. การจ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากเกิดการล่าช้า หรือแบ่งจ่ายเป็นงวดให้แก่ผู้ขาย ผู้นำเข้าจะต้องนำดอกเบี้ยนั้นมารวมกับราคาสินค้า เพื่อคำนวณรวมเป็นราคาศุลกากรหรือไม่

10. ปัญหาการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศและเสียค่าติดตั้ง (Installation Fee) ค่าติดตั้งจะต้องเสียอากรขาเข้าหรือไม่

- กรณีการนำเข้า Hardware พร้อมกับ Software ในลักษณะ Complete Set และกรณีนำเข้าแยก เสียอากร อย่างไร

- สิทธิของผู้นำเข้าภายใต้การกำหนดราคาศุลกากรมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์

-เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010) มีความสำคัญต่อการสำแดงราคาศุลกากร อย่างไร

- การชำระค่า (Management Fee, (Advertising Fee) ต้องนำมารวมกับราคาสินค้านำเข้าเพื่อเสียภาษี หรือไม่

- กรณีเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการกำหนดราคาศุลกากร ผู้ประกอบการจะมีแนวทางการโต้แย้งอย่างไร

11. กรณีของขวัญ ของตัวอย่าง ของส่งเสริมการขาย การขายฝาก ของให้เช่า และของยืมมา จะมีการประเมินราคาศุลกากรอย่างไร

12. กรณีได้รับยกเว้น/ ลด อากรตามข้อตกลง FTA กับประเทศต่าง ๆ ผู้นำเข้ายังมีความเสี่ยงต่อการสำแดงราคาศุลกากรหรือไม่ อย่างไร

13. เทคนิคในการบริหารความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบย้อนหลัง (Post Audit) กรณีราคาศุลกากร

14. Update การกำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ของ GATT ศุลกากรทั้ง 6 วิธีโดยกรมศุลกากรไทย พร้อมกรณีศึกษาในแต่ละวิธี

- ราคาซื้อขายที่นำเข้า (Transaction Value of Imported Goods)

- ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction Value of Identical Goods)

- ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction Value of Similar Goods)

- ราคาหักทอน (Deductive Value Method)

- ราคาคำนวณ (Computed Value Method)

- ราคาย้อนกลับ (Fall Back Method)

15. การสำแดงราคาสินค้า ประเภทสินค้า กรณีไม่แน่ใจจะปฏิบัติอย่างไร

16. กรณีตรวจพบว่าสำแดงเท็จเจ้าหน้าที่มีสิทธิตรวจสอบใบขนย้อนหลังได้หรือไม่ เป็นระยะเวลากี่ปี

17. บทลงโทษกรณีสำแดงราคาไม่ถูกต้อง

18. การสำแดงราคากรณีส่งสินค้ามาจากบริษัทแม่ในเครือในต่างประเทศสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba