วิเคราะห์ความผิด กับประเด็นรายจ่ายต้องห้าม แนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้ถูกบวกกลับ

รหัสหลักสูตร : 23/4523/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายใดถือเป็นรายจ่ายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

3. เงินสำรองและเงินกองทุน

4. รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา และการกุศล

5. รายจ่ายค่ารับรอง

6. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน

7. เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา

8. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ และภาษีซื้อ

9. ภาษีซื้อที่ต้องห้ามนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

10. รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง

11. รายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใด

ก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได้

12. ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ

13. ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ เว้นแต่ผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

14. รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

15. รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ

16. ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

17. รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

18. รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว

19. รายจ่ายของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

20. การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีอากร

21. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ภักดี ลิ่มบุตร

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba