การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4077/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. เมื่อกิจการจดแจ้งเพื่อจัดทำบัญชีเล่มเดียว มีแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี และระบบเอกสาร

ทางบัญชีอย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

2. บัญชีและระยะเวลาที่ต้องจัดทำตามกฎหมายบัญชี หากไม่จัดทำมีบทลงโทษอะไรบ้างใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบ

3. เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สำคัญ ต้องมีอะไรบ้างตามกฎหมายบัญชี และจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ

4. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเข้ามาปรับใช้ในการจัดทำบัญชีของกิจการ PAEs, NPAEs และ SMEs

5. การจัดทำและนำเสนองบการเงินอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชีเล่มเดียว

6. รูปแบบงบการเงิน และรายการที่สำคัญในงบการเงินที่มักจะผิดพลาดคาดเคลื่อนที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

7. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานการเงินจะต้องคำนึงเรื่องอะไรบ้าง

8. การนำเสนองบการเงินอย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการจัดทำบัญชีเล่มเดียว

9. งบกระแสเงินสดจะต้องจัดทำหรือไม่ และจัดทำอย่างไร และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำงบกระแสเงินสด

10. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีเล่มเดียวอย่างไร

11. การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินสำคัญอย่างไร มีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

12. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba