เจาะลึก TFRS 16 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า

รหัสหลักสูตร : 23/4124/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
2. สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3. TFRSs for PAEs : TFRS16 เรื่อง สัญญาเช่า
- สรุปหลักการบัญชีที่สำคัญของ TFRS16 เรื่อง สัญญาเช่า
- หลักการบัญชีสัญญาเช่าสำหรับทางด้านผู้เช่าตาม TFRS16
1) การรับรู้รายการเริ่มแรก
2) การรับรู้รายการค่าเช่าในแต่ละงวด
3) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางด้านผู้เช่า
-หลักการบัญชีสัญญาเช่าสำหรับทางด้านผู้ให้เช่าตาม TFRS16
1) การรับรู้รายการเริ่มแรก
2) การรับรู้รายได้ค่าเช่า
3) การทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
4) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทางด้านผู้ให้เช่า
- ผลกระทบของ TFRS16 เรื่อง สัญญาเช่า
4. TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า
- การจำแนกประเภทของสัญญาเช่า
- สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า
1) สัญญาเช่าการเงิน
2) สัญญาเช่าดำเนินงาน
-สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า
1) สัญญาเช่าการเงิน
2) สัญญาเช่าดำเนินงาน
-การขายและเช่ากลับคืน
5. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
6. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ
7. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba