เจาะลึกวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับ (หลักสูตรใหม่ปี2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4116/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.หลักเกณฑ์การวัดมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
2.เทคนิคการประเมินและข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
3.ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมมีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาอย่างไร
4.หลักเกณฑ์สำคัญจะนำมาพิจารณาการวัดมูลค่ายุติธรรมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
พร้อมวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
- TAS 2 สินค้าคงเหลือ
- TAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- TAS 17 สัญญาเช่า
- TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์
- TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- TAS 41 เกษตรกรรม
- TFRS 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- เครื่องมือทางการเงิน
5.ผลกระทบต่องบการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม
6.การเปิดเผยข้อมูลของการวัดมูลค่ายุติธรรม มีข้อกำหนดและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
7.Updateใหม่ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba