เทคนิคการจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 23/4924

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง

- การจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร

- ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

- การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการคำนวณกำไรสุทธิ

- รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ

- ปัญหาภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

2. หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ

2.1 รายได้และการรับรู้รายได้

- รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

- รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้

- รายได้ที่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีถือเป็นรายได้

- รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

3. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- สินทรัพย์และประเภทของสินทรัพย์

- ความหมายและการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- การวัดมูลค่าภายหลังและการรับรู้มูลค่าเริ่มแรก

- การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์

- การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

4. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

- การตีราคาสินค้าคงเหลือและปัญหาในการตีราคา

- ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน

- การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย

5. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

- ความหมายและความสำคัญของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ

- วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

- การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกบัญชี

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ

- หนี้สูญได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี

6. รายจ่าย

- รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน

- รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

- รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

- ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี

- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานและเงินยืมบริษัทในเครือ

- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

- รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา

- รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

- ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

- การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้

6.1 ทรัพย์สินสูญหายใช้การไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

6.2 กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากสต็อกจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

6.3 หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามประมวลรัษฎากร

7. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51)

8. การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)

9. การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50

10. ข้อควรระมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมที.เค พาเลซ
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ. 15 หลักสี่ กทม.
โทรศัพท์ :
02 574 1588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba