ประเด็นปัญหาบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 23/4046/8

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่นักบัญชีมักพบบ่อย

2. แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ

3. เทคนิคการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- กิจการที่ถูกกำหนดให้จัดทำรายงาน

- การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน

4. ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือพร้อมกับแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี....

- นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าที่ไม่ผ่าน Q.C. ไปทำ Sale Promotion มีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

- สินค้าชำรุดสูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่ายทดลองใช้เป็นสินค้าตัวอย่าง

สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วไม่สามารถใช้การได้ มีแนวปฏิบัติอย่างไรทางการบัญชี

- การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อคย่อยจะมีวิธีการบันทึกบัญชีและตรวจนับสินค้าอย่างไร

- มีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร หากมีการขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ในแพ็คเดียวกัน

- กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อคมีมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริงซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยสำหรับสินค้าบางตัวที่ด้อยคุณภาพ

หรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ การตีราคาค่าเสียหายให้เป็นต้นทุนสินค้า มีวิธีการอย่างไร

- เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อคอย่างถูกต้องและไม่ผิดหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดบ้างที่นักบัญชีต้องออกใบกำกับภาษีและมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

- สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆจะมีการบันทึกบัญชีและการตัดสต๊อคอย่างไร

5. แนวทางการตรวจนับและการเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆจะมีการรายงานอย่างไรให้ถูกต้อง

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การจำหน่ายจ่ายโอน การขาย การทำการส่งเสริมการขาย การนำไปใช้ในองค์กรโดยไม่คิดมูลค่า มีขั้นตอนในการบันทึกบัญชีอย่างไร

- กรณีบันทึกบัญชีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

8. หากจะทำลายสินค้าและวัตถุดิบ จะมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องและจะบันทึกบัญชีอย่างไร

- เสื่อมคุณภาพ

- ผลิตสินค้าเสร็จแล้วไม่สามารถใช้การได้ (ไม่ผ่าน Q.C.)

- ชำรุดเสียหาย

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- แนวทางการปฏิบัติการสอบทานระบบ วิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษาให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตามแนวทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- แนวทางการปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตรวจแบบสุ่มตรวจจะมีวิธีการอย่างไรให้ถูกต้อง

- การตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานจะมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไร

- การตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชีมีแนวทางอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- แนวทางการปฏิบัติตา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

ให้ถูกต้องและครบถ้วน

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบมีข้อควรระวังเป็นพิเศษในเรื่องใดบ้างที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

11. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba