สรุปงบการเงินที่กิจการต้องนำเสนอและการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

รหัสหลักสูตร : 23/4126/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.สรุปงบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่กิจการต้องนำเสนอ และรูปแบบของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial position)

- งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner equity)

- งบกระแสเงินสด (Cash Flow statement)

- หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement)

2. หลักการและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด ตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด

- การวิเคราะห์รายการ

- การจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง

- การจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อม

3.ความสำคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

- การรับรู้รายได้

- เจ้าหนี้การเค้า

- ลูกหนี้การค้า

- การตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ

- การตัดค่าเสื่อมราคา

4. หลักการและวิธีการในการจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

- ขอบเขตของการจัดทำงบการเงินรวม และ ข้อกำหนดทางบัญชี

- การนำเสนองบการเงินรวม

5.แนวปฏิบัติในการการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินงวดก่อนที่ตรวจพบในงวดปัจจุบัน ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

- ข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้

- การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สลักจิต นิลผาย

สถานที่

โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ
4 ซอย รามคำแหง 5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
+66 2 136 8700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba