มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่สำคัญ (หลักสูตรใหม่ปี 2562) จ.นครปฐม

รหัสหลักสูตร : 24/4128/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ทิศทางของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2563

2. สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงายทางการเงินทั้งสำหรับกิจการ PAEs และ

กิจการ NPAEsที่เปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ในปี 2563

3. สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ

ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAEs ที่สำคัญ ความแตกต่าง การบันทึกบัญชีพร้อมกรณีศึกษา

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การยกเลิกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาโดยอ้างอิงจากรายได้

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Component Approach)

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กรณีวิธีทางบัญชีที่สำคัญของเงินลงทุนในตราสารต่าง

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า กรณี Five Step Model

4. สาระสำคัญที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs และประเด็น

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน

5. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบัญชีภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

และกรณีข้อแตกต่างสำหรับการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกับภาษีค้างจ่าย

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba