สรุปงบการเงินที่กิจการต้องนำเสนอและการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน (หลักสูตรใหม่ปี 2562) จ.นครปฐม

รหัสหลักสูตร : 24/4126/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. สรุปงบการเงินฉบับสมบูรณ์ที่กิจการต้องนำเสนอ และรูปแบบที่สำคัญของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

2. ความสำคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

3. หลักการและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด ตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. หลักการและวิธีการในการจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

5. แนวปฏิบัติในการการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินงวดก่อนที่ตรวจพบในงวดปัจจุบัน ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

6. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba