การจัดทำและบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องสำหรับนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4043/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างระหว่างบัญชีต้นทุน กับบัญชีการเงิน

2. ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีต้นทุน

3. ระบบข้อมูลต้นทุนมีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างไร

4. ความจำเป็นของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

5. ส่วนประกอบของต้นทุนสินค้า

5.1 วัตถุดิบ

5.2 ค่าแรงทางตรง

5.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต

6. เทคนิคการเลือกระบบบัญชีต้นทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจ

6.1 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะการผลิต

- Job Order Costing

- Process Costing

- Activity Based Costing

6.2 ระบบการบันทึกบัญชี

- ระบบการบันทึกบัญชีต่อเนื่อง

- ระบบการบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นงวด

- ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

6.3 ขั้นตอนการหาต้นทุนวัตถุดิบ

6.4 ขั้นตอนการหาต้นทุนค่าแรง

6.5 ขั้นตอนการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต

6.6 ระบบต้นทุนมาตรฐาน

- การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน

- การวิเคราะห์ผลแตกต่างของวัตถุดิบทางตรง

- การวิเคราะห์ผลแตกต่างของแรงงานทางตรง

- การวิเคราะห์ผลแตกต่างของ ค่าใช้จ่ายการผลิต

6.7 ปัญหา และตัวอย่างในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

7. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร

- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร

- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขายให้เหมาะสม

- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

- กรณีศึกษาจากการวิเคราะห์ต้นทุน

8. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

- การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

- การลดต้นทุนโดยเรียนรู้จากธุรกิจอื่น

- การลดต้นทุนด้วยการควบรวมกิจการ

- การลดต้นทุนด้วยการลดของเสียในการผลิต

- การลดต้นทุนในการโฆษณา

- การลดต้นทุนด้วยการสร้างอำนาจในการต่อรอง

- การลดต้นทุนโดยการจ้างภายนอก

9. ข้อควรระวัง และข้อจำกัดของการลดต้นทุนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ

10. เทคนิคการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

11. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba